Kde ma nájdete

Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

SIMANOVÁ, L.:  Kurikulárna transformácia v psychologickom kontexte. In: Psychológia-škola-inklúzia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra, Polymedia, 2014. ISBN 9788089453054

SIMANOVÁ L.: Kurikulárna transfomácia a školský psychológ. In: Školská psychológia a kvalita života v edukácii,  zborník z medzinárodnej konferencie „Učiteľ a školská psychológia“  konanej v Trnave, 2015, ISBN 978-80-8082-837-0

PORUBSKÝ, Š. - KOSOVÁ, B. - DOUŠKOVÁ, A.- TRNKA, M. - POLIACH, V. - FRIDRICHOVÁ, P. - ADAMCOVÁ, E. - SABO, R. - LYNCH, Z.  - CACHOVANOVÁ, R. - SIMANOVÁ, L.  2014.  Škola a kurikulum - transformácia v slovenskom kontexte. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum , 2014. - 220 s.ISBN 978-80-557-0838-6

SIMANOVÁ, L.: Global trends in educational reforms of European countries, In: Eurointegracia – 2016, Ľvov 2016, ISBN 978-617-7363-26-1

PORUBSKÝ, Š., SIMANOVÁ, L.:  Curricular reform in Slovakia – specifics and problems. In: School, curriculum and teacher in the second decade of the 21st century. Toruň

 The educational Review 2016 , ISBN 978-83-8019-564-6

SIMANOVÁ, L.: 2017,  Dimenzie kvality v kurikule primárneho vzdelávania, Banská Bystrica, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017, 144 s., ISBN 978-80-557-1359-5

BABIAKOVÁ S., SIMANOVÁ L.: 2018, The Theoretical Scopes of Support for Reading Interest and Enthusiasm in Younger School age Learners,  ISBN978-84-09-05948-5, Proceedings of ICERI2018 Conference 12th-14th November 2018, Seville, Spain

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
14:35 - 15:15
Utorok
10:40 - 11:25
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Podľa individuálneho dohovoru.

Kontaktný formulár

=