doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.


Profesijná charakteristika

Na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od r. 2021. V rokoch 2004 až 2021 pôsobil na Katedre psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde osem rokov zastával funkciu prodekana pre vzdelávanie.

Na Katedre psychológie zabezpečuje výučbu predmetov v odbore psychológie a v odbore učiteľstvo psychológie. Spolupracuje pri organizovaní Študentskej vedeckej a odbornej konferencie, kde pôsobí ako člen odbornej komisie na národnej a medzinárodnej úrovni. Zároveň je členom Rady pre vnútorný systém kvality UMB v sekcii Spoločenských vied.

Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa viac ako 15 rokov venoval problematike rozhodovania. Publikoval vedecké monografie a články o význame osobnosti a emócií pre rozhodovanie ako i kariérové rozhodovanie. V r. 2013 mu bola udelená Cena rektora UKF sa monografiu Osobnosť a emócie v rizikovom rozhodovaní. Bol vedúcim riešiteľom dvoch projektov VEGA, ktoré sa venovali výskumu rozhodovania a spoluriešiteľom ďalších piatich projektov VEGA, jedného projektu APVV, dvoch projektov OPV a jedného projektu ILP. Práve v rámci projektu ILP bol členom medzinárodného výskumného tímu, ktorého cieľom bola identifikácia bariér, ktoré vznikajú pri implementácii ESG štandardov na inštitucionálnej, národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v siedmych krajinách EÚ. V rokoch 2009 až 2016 bol hlavným organizátorom série piatich vedeckých medzinárodných konferencií Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií.

Má ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Na človeka zameranom prístupe (PCA) v Prahe, výcvik v Na emócie zameranej terapii (EFT) v Olomouci ako i ďalšie výcviky ako je Biofeedback, Focusing, III. vlna v KBT, a iné. V ambulancii klinickej psychológie sa ako psychológ venuje psychoterapeutickej činnosti dospievajúcich a dospelých. Zároveň publikuje vedecké a odborné články o efektivite humanistických psychoterapií pri liečbe psychických porúch.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
12:30 - 14:30
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=