PaedDr. Lucia Pašková, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

 

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2002 ako interná doktorandka a od roku 2004 ako odborná asistentka. V r. 2005 ukončila rigorózne pokračovanie obhajobou rigoróznej práce. Doktorandské štúdium ukončila v  r. 2007 obhajobou dizertačnej práce. Viedla množstvo bakalárskych, diplomových prác predovšetkým v študijných odboroch psychológia, učiteľstvo psychológie a predškolská elementárna pedagogika so zameraním na oblasti mentálneho zdravia žiakov i učiteľov, životnej zmysluplnosti a životnej spokojnosti u učiteľov, zdravotníkov, ako i zvládanie záťaže v profesiách učiteľ a zdravotník.  Bola členkou komisií pre štátne skúšky v bakalárskom, magisterskom štúdiu v študijných odboroch psychológia a učiteľstvo psychológie. Zúčastnila sa dvoch stáží v rámci projektu ERAZMUS – na Pedagogickej fakulte UK Praha a Akadémii věd ČR. Bola predsedníčkou organizačného výboru viacerých medzinárodných vedeckých konferencií. Spolupodieľala sa na organizovaní viacerých seminárov z oblasti školskej psychológie - Aktuálne otázky školskej psychológie. V rámci ďalšieho vzdelávania  absolvovala: Kurz manažérskych a vodcovských zručností, Kurz vysokoškolskej pedagogiky, Kurz transakčnej analýzy. Rovnako absolvovala viacero krátkodobých kurzov ako Zippyho kamaráti, Kamaráti Jabĺčka, Komunikačná bedňa, Rodinná doska, Detská kresba a iných. V r. 2018 ukončila špecializačné štúdium zo školskej psychológie na FFUK Bratislava. V pedagogickej činnosti sa venuje predovšetkým prednáškam zo všeobecnej psychológie a psychológie osobnosti. Zároveň vedie prednášky a semináre zo sociálnej psychológie, psychológie zdravia a kreativity vo viacerých študijných programoch. Dlhodobo sa venuje výskumu osobnosti človeka (predovšetkým osobnostných čŕt, výkonovej motivácie, prežívania, hodnôt a well-beingu) vo sfére edukačnej, pracovnej i zdravotníckej psychológie. Aktuálne väčšinu svojej publikačnej činnosti orientuje na problematiku učiteľa lídra, jeho kompetencie, osobnostné predpoklady jeho efektivity a tvorivosť lídra. Bola vedúcou riešiteľkou projektu (UGA 1), zástupkyňou zodpovedného riešiteľa (VEGA 1), spoluriešiteľkou (VEGA 5) a koordinovala prácu viacerých autorských tímov na výstupoch (6). Je zodpovedná za vedenie čiastkovej knižnice KPs, je predsedníčkou revíznej komisie Asociácie školskej psychológie, členkou výboru AŠP, členkou komisií na PF UMB (komisie pre štúdium, štipendijnej komisie, komisie pre publikačnú, projektovú a umeleckú činnosť). Pôsobí ako katedrová koordinátorka MOODLE a koordinátorka rozvrhu spoločného pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného  základu a venuje sa aj psychologickému poradenstvu v UPPC.Je autorkou 5 vedeckých monografií, spoluautorkou 3 vysokoškolských učebníc, viac ako 60 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných  a domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a ďalších odborných publikačných výstupov. Na tieto výstupy eviduje 104 ohlasov, z toho 22 registrovaných v citačných indexoch.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
08:30 - 09:30
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny ZS 2021 Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť mailom kvôli koordinácii termínov. Konzultácie sú možné aj v inom termíne na základe individuálnej dohody na lucia.paskova@umb.sk

Kontaktný formulár

=