doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97401 Banská Bystrica
SR

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Priezvisko a meno:  Fridman,  Libor, doc., PaedDr., PhD.

Adresa pracoviska: Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta,  UMB,  Banská Bystrica, Ružová ul. č. 13, 206, e-mail: libor.fridman@umb.sk


 Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. (1957) vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Pôsobil 20 rokov ako stredoškolský učiteľ slovenského jazyka a literatúry, hudby, estetickej výchovy na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici (krátko na SOU Piesok, externe na banskobystrických gymnáziách)  a takmer 15 rokov ako didaktik v Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici. Okrem toho bol súčasne niekoľko rokov vedúcim výchovy a muzikoterapeutom v Ústave sociálnej starostlivosti Kompa a Detskom integračnom centre v Banskej Bystrici. Svoje inštrumentálne skladby a piesne populárnej hudby nahrával v štúdiu Slovenského rozhlasu a dlhé roky aktívne hrával vo viacerých rockových skupinách na hammond organe. Od roku 2003 pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v súčasnosti na Katedre hudby Pedagogickej fakulty UMB, kde je autorom študijného programu školské hudobné súbory, garantom ŠP Učiteľstvo hudobného umenia a pedagogickej praxe. Je docentom v odbore Hudební teorie a pedagogika a autorom 120 publikačných výstupov (z toho 7 vedeckých monografií doma a 1 v zahraničí, 6 vysokoškolských učebníc, elektronické učebnice pre vysoké a základné školy atď.). Pôsobí ako metodik Ústrednej predmetovej komisie pre hudobnú výchovu na Štátnom pedagogickom ústave i ako člen Kurikulárnej rady ministra školstva. Jeho výskumnou a pedagogickou špecializáciou sú: didaktika hudobného umenia, hudobná estetika, moderná populárna hudba, IKT v hudobnej edukácii a elektronické učebné pomôcky v hudobnej výchove.

 

Professional background

Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. (1957) graduated in teaching Slovak language and literature and music education at the Faculty of Education in Banská Bystrica. He worked for 20 years as a secondary school teacher of Slovak language and literature, music, aesthetic education at the Secondary Medical School in Banská Bystrica (briefly at SOU Piesok, externally at Banská Bystrica grammar schools) and for almost 15 years as a didactic at the Methodological and Pedagogical Center in Banská Bystrica. In addition, he was also the head of education and music therapist at the Kompa Social Care Institute and the Children's Integration Center in Banská Bystrica for several years. He recorded his instrumental compositions and songs of popular music in the studio of Slovak Radio and for many years he actively played in several rock groups on the hammond organ. Since 2003 he has been working at Matej Bel University in Banská Bystrica, currently at the Department of Music, Faculty of Education, MBU, where he is the author of the study program of school music ensembles, the guarantor of the School of Music and Pedagogical Practice. He is an associate professor in the field of Music Theory and Pedagogy and the author of 120 publications (of which 7 scientific monographs at home and 1 abroad, 6 university textbooks, electronic textbooks for universities and primary schools, etc.). He works as a methodologist of the Central Subject Commission for Music Education at the State Pedagogical Institute and as a member of the Curricular Council of the Minister of Education. His research and pedagogical specializations are: didactics of music art, music aesthetics, modern popular music, ICT in music education and electronic teaching aids in music education.

 

Motto (aktuálne): "Píš tak, aby sa to dalo čítať, toľko, aby sa to dalo prečítať, o tom, aby to malo zmysel pre ľudí, ale hlavne o tom, čo si sám objavil. Aby to nebolo, ako v tej dadaistickej básni Tristana Tzaru: Vrieskam, vrieskam, vrieskam, vrieskam, vrieskam ... a znovu som si velmi sympatický".

 

Publikácie:

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov z knižnice. Projekty a ostatné. Autor: Fridman Libor: 16.02.2021

Štatistika: podľa kategórií publikačnej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 6
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 3
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 6
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 5
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 25
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 4
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Z toho 1 vo WOS 14
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 8
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 1
BCB Učebnice pre základné a stredné školy 6
BCI Skriptá a učebné texty 1
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 1
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 9
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
DAI Dizertačné a habilitačné práce 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 3
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 11
GAI Správy 1
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 1
Súčet 120

 

 Štatistika: kategória ohlasov

 

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 43
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 103
Recenzie v domácich publikáciách 1
Súčet 147

Vedecké monografie:
AAA01           Populární hudba : vymezení, vývoj, přehled žánrů

AAB01           Počúvanie hudby a hudobná edukácia
AAB02           Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch
AAB03           Populárna hudba a hudobný edukačný proces
AAB04           Vkus v esteticko-edukačnej realite : vkus a jeho formovanie v esteticky zameraných predmetoc     
AAB05           Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy
ABB01           Teoretické východiská využitia elektronických technológií v hudobnej edukácii

 

Učebnice VŠ:

ACB01           Kapitoly didaktiky hudby
ACB02           Propedeutika muzikológie
ACB03           Slovenská hudobná kultúra pre učiteľov hudby
ACB04           Základy muzikológie pre učiteľov
ACB05           Teoretické základy modernej populárnej hudby
ACB06           Populárna hudba - multimediálna učebnica

 

Učebnice ostatné:

BCB04           Hudobné nástroje
BCB05           Základy kultúry  [ČARNÝ, Ladislav (25%) - FRIDMAN, Libor (25%) - LAPITKA, Marián (25%) - ŠMECKOVÁ, Jarmila (25%)]

BCB02           Hudobná výchova pre 8. ročník
BCB03           Hudobná výchova pre 4. ročník [elekronický zdroj] : elektronická učebnica / Eva Langsteinová, Belo Felix, Libor Fridman, Peter Pavlík

 

Projekty:

Vedecké grantové projekty

Spoluriešiteľ grantu VUGA – Skvalitňovanie prípravy učiteľov v rámci transformácie slovenského školstva so zameraním na pedagogickú prax. 03/2003 – vedúci PhDr. Ján Belko, PhD. - ukončený

 1. Spoluriešiteľ grantu KEGA – Stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej a estetickej výchovy. 2004 č.3/2099/04 – vedúca: Prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc. - ukončený
 2. Vedúci riešiteľ grantu KEGA 6003/08 Vzdelávací program základnej školy s hudobno-estetickou profiláciou (rozšíreným vyučovaním HV): vedúci riešiteľ. - ukončený
 3. Spoluriešiteľ grantu KEGA 044UMB-4/2011  Formovanie vlastenectva prostredníctvom hudobných artefaktov v multikultúrnom svete. Vedúca: doc. PhDr. Dagmar Michalková, CSc. - ukončený
 4. Vedúci riešiteľ KEGA 020UMB-4/2012 Multimediálne učebnice ako nová forma vzdelávania učiteľov hudobnej edukácie na vysokých školách: vedúci riešiteľ – ukončený
 5. Zástupca vedúceho KEGA 020UMB-4/2018 Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní. S medzinárodnou účasťou.

 

Ostatné grantové projekty – účasť  

 1. Kód ITMS projektu: 26120130025. Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove  AMV, MPC Bratislava, 2013, 2014.
 2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. MPC BB, 2013, 2014.

 Členstvo v redakčných radách odborných časopisov 

 1. Vedecko-odborný časopis Edukácia, Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 040 01 Košice, ISSN: 1339-8725
 2. Muzyka - Historia - Teoria - Edukacja . Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczu. Člen Rady naukowej.
 3. Redakčná rada zborníka Acta Universitatis Matthaei Belii č. 12
 4. Múzy v škole – recenzovaný časopis teoretických vedeckých štúdií, odborných metodických reflexií a odborných recenzií pre hudbu, výtvarné umenia, estetiku a etiku. Člen redakčnej rady a hlavný manažér.

 

 Ďalšie informácie:

 

E-learningové elektronické učebnice pre jednotlivé predmety ŠP UHU a ŠHS:

UPOZORNENIE! Prístup k obsahu e-učebníc udeľujem osobne po registrácii a prezentácii v predmete (inak sa Vám zobrazí len vstupná brána).

 

Moderná populárna hudba
Hudba a kultúra
Hudobná estetika
Slovenská populárna hudba
Propedeutika muzikológie
Hudobná pedagogika

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
08:00 - 09:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
09:00 - 10:00
Konzultácie v piatok sú určené pre EŠ - po dohovore online. Konzultáciu je možné dohodnúť v ktorýkoľvek termín telefonicky.

Kontaktný formulár

=