Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97401 Banská Bystrica
SR

Profesijná charakteristika

Priezvisko a meno:  Fridman,  Libor, doc., PaedDr., PhD.

Adresa pracoviska: Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta,  UMB,  Banská Bystrica, Ružová ul. č. 13, 206, e-mail: libor.fridman@umb.sk

 

Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. (1957) vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Pôsobil 20 rokov ako stredoškolský učiteľ slovenského jazyka a literatúry, hudby, estetickej výchovy na SZŠ v Banskej Bystrici (krátko na SOU Piesok, externe na banskobystrických gymnáziách)  a takmer 15 rokov ako didaktik v Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici. Okrem toho bol súčasne niekoľko rokov vedúcim výchovy a muzikoterapeutom v Ústave sociálnej starostlivosti Kompa a detskom integračnom centre. Svoje inštrumentálne skladby a piesne populárnej hudby nahrával v štúdiu Slovenského rozhlasu a dlhé roky aktívne hrával vo viacerých rockových skupinách na hammond organe. Od roku 2003 pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v súčasnosti na Katedre hudby Pedagogickej fakulty UMB, kde je autorom študijného programu školské hudobné súbory, garantom ŠP Učiteľstvo hudobného umenia a pedagogickej praxe. Je docentom v odbore Hudební teorie a pedagogika a autorom 113 publikačných výstupov (z toho 7 vedeckých monografií doma a 1 v zahraničí, 6 vysokoškolských učebníc, elektronické učebnice pre vysoké a základné školy atď.). Pôsobí ako metodik Ústrednej predmetovej komisie pre hudobnú výchovu na Štátnom pedagogickom ústave i ako člen Kurikulárnej rady ministra školstva. Jeho výskumnou a pedagogickou špecializáciou sú: didaktika hudobného umenia, hudobná estetika, moderná populárna hudba, IKT v hudobnej edukácii a elektronické učebné pomôcky v hudobnej výchove.

 

E-learningové elektronické učebnice pre jednotlivé predmety ŠP UHU a ŠHS:
UPOZORNENIE! Prístup k obsahu e-učebníc udeľujem osobne po registrácii a prezentácii v predmete (inak sa Vám zobrazí len vstupná brána).

 

Moderná populárna hudba
Hudba a kultúra
Hudobná estetika
Slovenská populárna hudba
Propedeutika muzikológie
Hudobná pedagogika

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie v piatok sú určené pre EŠ - po dohovore v čase Exrozvrhu. Konzultáciu je možné dohodnúť v ktorýkoľvek termín telefonicky.

Kontaktný formulár

=