Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97401 Banská Bystrica
SR

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Priezvisko a meno:  Fridman,  Libor, doc., PaedDr., PhD.

Adresa pracoviska: Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta,  UMB,  Banská Bystrica, Ružová ul. č. 13, 206, e-mail: libor.fridman@umb.sk

 

Pracovné skúsenosti

 • Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica - 1983
 • Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica - 1984 - 2002 
 • Kompa Ustav sociálnej starostlivosti - muzikoterapeut a vedúci výchovy - 1992 - 1997 
 • Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica - didaktik SJL, ESV, HUV - 1993 - 2007 
 • Detské integračné centrum Banská Bystrica - muzikoterapeut - 1998 - 2000 
 • Štátny pedagogický ústav Bratislava 2012 -
 • Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (Slovensko) - 2003 - 2009
 • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 2009 -

Vzdelanie

 • Docent v odbore Hudební teorie a pedagogika (UJEP)
 • PhD. v odbore Teória vyučovania hudobnej výchovy (FHV UMB)
 • PaedDr.  - Učiteľstvo SJL - HUV (PDF)
 • 2. kvalifikačná skúška odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov na Tému: Súbor prác v súvislosti s muzikoterapiou (MPC BB)
 • Výcvik v aktívnej a pasívnej muzikoterapii (SPS Trenčín)
 • Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti - vedúci výchovy ÚSS (MPSVR Blava)

Prehľad najvýznajmenjších projektov:

020UMB-4/2018 Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní

020UMB-4/2012 Multimediálne učebnice ako nová forma vzdelávania učiteľov hudobnej edukácie na vysokých školách

044UMB-4/2011 Formovanie vlastenectva prostredníctvom hudobných artefaktov v multikultúrnom svete.

3/6003/08 Tvorba rámcového kurikula (špecificky zameraného vzdelávacieho programu) základnej školy s hudobno-estetickou profiláciou

Členstvo profesijných organizáciách:

Člen Kurikulárnej rady ministerky školstva 2018, Metodik ŠPU, Člen UPK pre HUV na ŠPÚ

Publikačná činnosť - výber:

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

 • Populární hudba : vymezení, vývoj, přehled žánrů / Libor Fridman. - 1. české vydanie. - Ústí nad Labem : Nakladateľstvo ALBIS, 2007.  4,5AH. ISBN 80-85030-13-6

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • Počúvanie hudby a hudobná edukácia / Libor Fridman ; rec. Belo Felix, Slávka Kopčáková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2017. - 120 s. [5,31 AH]. - ISBN 978-80-557-1250-5
 • Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy / Libor Fridman ; rec. Eva Michalová, Peter Krbaťa. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. - 116 s. [5,81 AH]. - ISBN 80-8055-877-9
 • Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch : sekundárne vzdelávanie 2 / Libor Fridman ; rec. Eva Michalová, Gustáv Rötling, Dušan Honétzy. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum, 2004. - 63 s. [3,15 AH]. - ISBN 80-8041-464-5
 • Vkus v esteticko-edukačnej realite : vkus a jeho formovanie v esteticky zameraných predmetoch / Libor Fridman ; rec. Dušan Honétzy, Eva Michalová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum, 2005. - 87 s. [4,35 AH]. - ISBN 80-8041-480-7
 • Populárna hudba a hudobný edukačný proces / Libor Fridman ; rec. Igor Gašpar, Dušan Honétzy. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum, 2007. - 76 s. - ISBN 978-80-8041-515-0 
 • Teoretické východiská využitia elektronických technológií v hudobnej edukácii / Libor Fridman. In Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií / rec. Josef Říha, Belo Felix. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-557-0500-2. - S. 4-75 [3,94 AH].

 Učebnice a učebné texty

 • Propedeutika muzikológie. ISBN 978-80-557-1265-9
 • Slovenská hudobná kultúra pre učiteľov hudby. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014
 • Teoretické základy modernej populárnej hudby. ISBN 978-80-557-0742-6
 • Didaktika tvorby kurzov dištančného vzdelávania a e-learningu. ISBN 978-80-8083-602-3
 • Multimediální učebnice na CD Populární hudba. Ústí nad Labem: Albis, 2007. ISBN 80-85030-13-6 
 • Základy kultúry. Čarný, .L., Fridman, L., Lapitka, M., Šmečková, J.: Základy kultúry. Učebný text pre 1. a 2. ročník SŠ. Bratislava: ESF, ŠPU, 2007, 28.08.2008. www.ftp.ypsarion.afad.sk, 15. 5. 2009. Fridman 1,3AH.
 • Ako využívať populárnu hudbu v hudobnom edukačnom procese – prehľad žánrov. ISBN 978-80-8041-515-0
 • Národná hudobná kultúra. VŠ učebný text a multimediálne CD. Banská Bystrica: FHV UMB, 2006. ISBN 80-8083-283-8
 • Zborník zadaní maturitných tém z estetických predmetov. Autori: Libor Fridman, Tomáš Červeň, Alexander Kružlic, Renáta Pondelíková. 62 str. Banská Bystrica: MPC, 2007. ISBN 978-80-8041-535-8.
 • Maturitné témy zo slovenského jazyka a literatúry tradične a netradične. Fridman, Honétzy, Golema. BB: MPC, 1993 

Štatistika publikačnej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 4

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 4

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 5

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 18

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 4

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 13

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 8

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 1

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 1

BCI Skriptá a učebné texty 1

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 1

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 9

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1

DAI Dizertačné a habilitačné práce 1

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 2

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 11

GAI Správy 1

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 1

Súčet 104

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 32

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 104

Súčet 136

 

Ostatná odborná a umelecká činnosť

Spolugarant a spolutvorca doktorandského študijného programu Didaktika hudobného umenia na PdF UMB.

Autor študijného programu školské hudobné súbory.

Ukončení doktorandi: 6

Aktuálny doktorand: 1

 

OSTATNÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ

Nahrávky vlastnej tvorby v Slovenskom rozhlase . 17 inštrumentálnych hudobných skladieb populárnej hudby, 7 piesní, aranžér piesní iných autorov, autor hudby k dokumentárnemu filmu, textár piesní a člen SOZA.

 

Motto: Krása je niekedy skrytá, niekedy ju pre vlastnú slepotu nevidíme. To zlé, škaredé a nízke, nás ubíja a ničí, ale niekedy i sami podľahneme. Najprv si musíme uvedomiť, čo je krásne, a potom tomu veriť. Keď budeme krásu milovať, budeme pre ňu aj žiť, a potom ... bude krásy viac.

LF 1985

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:15 - 09:50
Streda
09:00 - 09:50
Štvrtok
-
Piatok
09:00 - 11:00
Konzultácie v piatok sú určené pre EŠ - po dohovore v čase Exrozvrhu. Konzultáciu je možné dohodnúť v ktorýkoľvek termín telefonicky.

Kontaktný formulár

=