doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97401 Banská Bystrica
SR

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Priezvisko a meno:  Fridman,  Libor, doc., PaedDr., PhD.

Adresa pracoviska: Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta,  UMB,  Banská Bystrica, Ružová ul. č. 13, 206, e-mail: libor.fridman@umb.sk

 

Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. (1957) vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Pôsobil 20 rokov ako stredoškolský učiteľ slovenského jazyka a literatúry, hudby, estetickej výchovy na SZŠ v Banskej Bystrici (krátko na SOU Piesok, externe na banskobystrických gymnáziách)  a takmer 15 rokov ako didaktik v Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici. Okrem toho bol súčasne niekoľko rokov vedúcim výchovy a muzikoterapeutom v Ústave sociálnej starostlivosti Kompa a detskom integračnom centre. Svoje inštrumentálne skladby a piesne populárnej hudby nahrával v štúdiu Slovenského rozhlasu a dlhé roky aktívne hrával vo viacerých rockových skupinách na hammond organe. Od roku 2003 pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v súčasnosti na Katedre hudby Pedagogickej fakulty UMB, kde je autorom študijného programu školské hudobné súbory, garantom ŠP Učiteľstvo hudobného umenia a pedagogickej praxe. Je docentom v odbore Hudební teorie a pedagogika a autorom 120 publikačných výstupov (z toho 7 vedeckých monografií doma a 1 v zahraničí, 6 vysokoškolských učebníc, elektronické učebnice pre vysoké a základné školy atď.). Pôsobí ako metodik Ústrednej predmetovej komisie pre hudobnú výchovu na Štátnom pedagogickom ústave i ako člen Kurikulárnej rady ministra školstva. Jeho výskumnou a pedagogickou špecializáciou sú: didaktika hudobného umenia, hudobná estetika, moderná populárna hudba, IKT v hudobnej edukácii a elektronické učebné pomôcky v hudobnej výchove.

 

Publikácie:

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov z knižnice. Projekty a ostatné. Autor: Fridman Libor: 16.02.2021

Štatistika: podľa kategórií publikačnej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 6 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 3 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 6 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 5 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 25
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 4 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Z toho 1 vo WOS 14

 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 8 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 1 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 6 

BCI Skriptá a učebné texty 1 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 1 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 9 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1 

DAI Dizertačné a habilitačné práce 1 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 3 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 11 

GAI Správy 1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 1 

Súčet 120

 

 

 

Štatistika: kategória ohlasov

 

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 43

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 103 

Recenzie v domácich publikáciách 1 

Súčet 147

 

Vedecké monografie:

AAA01           Populární hudba : vymezení, vývoj, přehled žánrů
AAB01           Počúvanie hudby a hudobná edukácia
AAB02           Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch
AAB03           Populárna hudba a hudobný edukačný proces
AAB04           Vkus v esteticko-edukačnej realite : vkus a jeho formovanie v esteticky zameraných predmetoc     
AAB05           Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy
ABB01           Teoretické východiská využitia elektronických technológií v hudobnej edukácii

 

Učebnice VŠ:

ACB01           Kapitoly didaktiky hudby
ACB02           Propedeutika muzikológie
ACB03           Slovenská hudobná kultúra pre učiteľov hudby
ACB04           Základy muzikológie pre učiteľov
ACB05           Teoretické základy modernej populárnej hudby
ACB06           Populárna hudba - multimediálna učebnica

 

Učebnice ostatné:

BCB04           Hudobné nástroje
BCB05           Základy kultúry  [ČARNÝ, Ladislav (25%) - FRIDMAN, Libor (25%) - LAPITKA, Marián (25%) - ŠMECKOVÁ, Jarmila (25%)]

BCB02           Hudobná výchova pre 8. ročník
BCB03           Hudobná výchova pre 4. ročník [elekronický zdroj] : elektronická učebnica / Eva Langsteinová, Belo Felix, Libor Fridman, Peter Pavlík

 

 

 

Predmety:

Didaktiky hudobnej výchovy - všetky
Populárna hudba
Hudba a kultúra - PH
Muzikoterapia
Propedeutika muzikológie
Hudobná estetika a estetická výchova
Slovenská populárna hudba
Pedagogická prax UHU a ŠHS - všetky praxe

 

 

Projekty:

 

Vedecké grantové projekty

 

 1. Spoluriešiteľ grantu VUGA – Skvalitňovanie prípravy učiteľov v rámci transformácie slovenského školstva so zameraním na pedagogickú prax. 03/2003 – vedúci PhDr. Ján Belko, PhD. - ukončený
 2. Spoluriešiteľ grantu KEGA – Stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej a estetickej výchovy. 2004 č.3/2099/04 – vedúca: Prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc. - ukončený
 3. Vedúci riešiteľ grantu KEGA 6003/08 Vzdelávací program základnej školy s hudobno-estetickou profiláciou (rozšíreným vyučovaním HV): vedúci riešiteľ. - ukončený
 4. Spoluriešiteľ grantu KEGA 044UMB-4/2011  Formovanie vlastenectva prostredníctvom hudobných artefaktov v multikultúrnom svete. Vedúca: doc. PhDr. Dagmar Michalková, CSc. - ukončený
 5. Vedúci riešiteľ KEGA 020UMB-4/2012 Multimediálne učebnice ako nová forma vzdelávania učiteľov hudobnej edukácie na vysokých školách: vedúci riešiteľ – ukončený
 6. Zástupca vedúceho KEGA 020UMB-4/2018 Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní. S medzinárodnou účasťou.

 

Ostatné grantové projekty – účasť  

 1. Kód ITMS projektu: 26120130025. Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove  AMV, MPC Bratislava, 2013, 2014.
 2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. MPC BB, 2013, 2014.

 Členstvo v redakčných radách odborných časopisov 

 1. Vedecko-odborný časopis Edukácia, Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Katedra pedagogiky, Moyzesova 9, 040 01 Košice, ISSN: 1339-8725
 2. Muzyka - Historia - Teoria - Edukacja . Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczu. Člen Rady naukowej.
 3. Redakčná rada zborníka Acta Universitatis Matthaei Belii č. 12
 4. Múzy v škole – recenzovaný časopis teoretických vedeckých štúdií, odborných metodických reflexií a odborných recenzií pre hudbu, výtvarné umenia, estetiku a etiku. Člen redakčnej rady a hlavný manažér.

 

 Ďalšie informácie:

 

 E-learningové elektronické učebnice pre jednotlivé predmety ŠP UHU a ŠHS:

UPOZORNENIE! Prístup k obsahu e-učebníc udeľujem osobne po registrácii a prezentácii v predmete (inak sa Vám zobrazí len vstupná brána).

 

Moderná populárna hudba
Hudba a kultúra
Hudobná estetika
Slovenská populárna hudba
Propedeutika muzikológie
Hudobná pedagogika

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie v piatok sú určené pre EŠ - po dohovore v čase Exrozvrhu. Konzultáciu je možné dohodnúť v ktorýkoľvek termín telefonicky.

Kontaktný formulár

=