Predmet:  Základy psychologickej metodológie

Akademický rok:  2017/2018                                     

Semester: LS

Rozsah: 2/2

Vyučujúci:  Mgr. Kristína Hroncová, PhD.

Kontakt: khroncova@umb.sk

Konzultačné hodiny: na konzultácie sa prosím ohláste emailom

 

Ciele predmetu: disciplína smeruje k tomu, aby študent porozumel základným metodologickým pojmom  a vedecký cieľom. Študent by mal vedieť rozlišovať rôzne výskumné dizajny a poznať hlavné metódy/techniky použiteľné v psychologickom výskume.  Študent dokáže vytvoriť vlastný výskumný nástroj, kriticky zhodnotiť vhodnosť použitej metodiky  vo zvolenom type výskumu a realizuje jednoduchý  výskum. Študent taktiež rozumie pravidlám publikovania výskumných prác v štruktúre IMRAD

 

Časovo-tematický plán + tézy:

 1. S: oboznámenie sa so štruktúrou IMRAD a štruktúrou kvalifikačných prác
 2. S: vypracovanie konfrontácie psychologickej štúdie s odporúčaným obsahom štruktúry IMRAD
 3. S: vypracovanie konfrontácie psychologickej štúdie s odporúčaným obsahom štruktúry IMRAD
 4. S: preklad zahraničného dotazníka (realizovanie adekvátneho prekladu, testovanie dotazníka, validita (externá, obsahová)
 5. S: Tvorba dotazníka (štruktúra dotazníka, posudzovacie škály, typy  a druhy škál)
 6. S: Postojové škály, sémantický diferenciál
 7. S: prezentácia 1. zostrojeného výskumného nástroja
 8. S: pozorovanie
 9. S: rozhovor
 10.  S: projektívne metódy
 11. S: prezentácia 2. zostrojeného výskumného nástroja

Literatúra:

Ferjenčík, J. Úvod do metodológie psychologického výskumu. Praha: Portál, 2000.

Kerlinger, F.N.: Základy výskumu chování. Praha: Academia, 1972.

Maršálová, L.; Mikšík, O.: Metodológia a metódy psychologického výskumu. Bratislava:SPN, 1990.

Martin, P. ; Bateson, P.: Úvod do teoreie a metodologie měření chování. Praha: Portál, 2009.

Gavora, P.: Tvorba výskumného nástroja pre pedagogické bádanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012.

 

 Požiadavky na ukončenie predmetu:

povolené 2 absencie bez udania dôvodu

- vypracovanie konfrontácie zvolenej empirickej psychologickej štúdie s odporúčaným obsahom v rámci IMRAD – 10b (min. 6 bodov)

- vypracovanie  dvoch výskumných nástrojov – 25 bodov (min. 16 bodov)

- Aktivita na seminároch - 5b

 

 

Hodnotenie:

Aby bolo možné body zo seminárov započítať do celkového hodnotenia predmetu je nutné, aby študent splnil požiadavku na výsledok  (26 bodov= 65%) a neabsentoval na seminároch viac ako dvakrát. Za záverečnú skúšku vo forme písomnej skúšky môže študent získať maximálne 40 bodov. Aby bolo možné body zo skúšky započítať do celkového hodnotenia disciplíny je nutné, aby študent splnil minimálnu požiadavku na výsledok zo záverečnej skúšky (26 bodov= 65%). Dosiahnutý počet bodov zo seminárov a zo skúšky sa spočíta a tvorí nasledovné celkové hodnotenie predmetu: na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na hodnotenie B je potrebné získať najmenej 69 bodov, na hodnotenie C je potrebné získať najmenej 63 bod, na hodnotenie D je potrebné získať najmenej 57 bodov, na hodnotenie E je potrebné získať najmenej 52 bodov.  

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:30 - 11:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Poprosím študentov o dohodnutie stretnutia vopred e-mailom. Ďakujem.

Kontaktný formulár

=