Odbor: pedagogika – vychovávateľstvo, pedagogika – hudobná výchova

Ročník: 1., LS

Akademický rok: 2016/2017

Forma: semináre

Vyučujúca: PhDr. Katarína Cimprichová Gežová, PhD. 

Spôsob hodnotenia seminárov:

-          priebežne zadávané úlohy: 10 bodov

-          aktívna účasť na seminároch: 10 bodov

-          priebežný test: 15 bodov

-          vypracovanie projektu bakalárskej  práce: 15 bodov

Vypracovaný projekt bakalárskej  práce musí študent odovzdať do 20.04. 2017 vo vytlačenej verzii.

Na seminároch môže študent získať celkový počet 50 bodov, pričom minimálny počet bodov zo seminárov, aby mohol ísť na skúšku k doc. PhDr. Miriam Niklovej, PhD.  je 25 bodov.

Záverečné hodnotenie vychádza zo súčtu súčastí priebežného a záverečného hodnotenia a riadi sa podľa škály A – FX. Škála na hodnotenie: A (100-94), B (93-87), C (86-80), D (79-73), E (72-65), FX (64 a menej).

Literatúra:

BENČO, J. 2001. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava : IRIS, 2001. 194 s. ISBN 80-89018-27-0.

GAVORA, P. 2008. Úvod do pedagogického výskumu. 4.vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. 236 s. ISBN 978-80-223-2391-8.

GAVORA, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ ISBN 978–80–223–2951–4.

HENDL, J. 2006. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2006. 696 s. ISBN 80-7367-123-9.

JUSZCZYK, S. 2003. Metodológia empirického výskumu v spoločenských vedách. Bratislava : IRIS, 2006. 138 s. ISBN 80-89018-13-0.

KOMÁRIK, E. 2002. Metódy vedeckého poznávania človeka. Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. 210 s. ISBN 80-223-1717-9.

ONDREJKOVIČ, P. 2007. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava : Veda, 2007. 245 s. ISBN 978-80-224-0970-4.

PELIKÁN, J. 1998. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998. 269 s. ISBN 80-7184-569-8.

ŠVEC, Š. a kol. 1998. Metodológia vied o výchove. Bratislava : Iris, 1998. 304 s. ISBN 80-88778-73-5.

VIŠŇOVSKÝ, Ľ.-BRINCKOVÁ, J.-ZOLYOMIOVÁ, P. 2013. Pedagogická metodológia a jej využitie pri tvorbe záverečných prác. Banská Bystrica : Belianum. 2013. 198 s. ISBN 978-80-557-0533-0.

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)