Sociológia výchovy a sociálna patológia

(povinný predmet)

Odbor: Učiteľstvo – spoločný základ UMB

Akademický rok a semester: 2017/2018, zimný semester

Trvanie semestra: od 18.09. 2017 do 15.12. 2017

Hodnotenie seminárov:

  • aktívna účasť na seminároch: 10 b.
  • tvorba preventívneho programu: 15 b.
  • seminárna práca: 10 b.
  • priebežný test: 15 b.  

Študent/ka má možnosť získať maximálny počet bodov 50. Aby študent/ka mohol/la ísť na skúšku musí za priebežné hodnotenie získať minimálne 30 bodov.

Záverečné hodnotenie:

Písomná skúška v rozsahu obsahovej osnovy predmetu: 50 bodov. Priebežné a záverečné hodnotenie = 100 bodov. Záverečné hodnotenie vychádza zo súčtu súčastí priebežného a záverečného hodnotenia a riadi sa podľa škály A – FX. Minimálny počet bodov, ktorý musí študent získať z priebežného hodnotenia ku skúške je 30 bodov.

Škála hodnotenia: A (100-94), B (93-87), C (86-80), D (79-73), E (72-65), FX (64 a menej)

Cieľ predmetu:

Sprostredkovať študentom vedomosti z teoretických i metodických fundamentov sociológie výchovy. Zorientovať študentov v problematike sociálno-patologických javov, analyzovať ich príčiny a dôsledky, oboznámiť ich s formami prevencie a úlohami učiteľa v prevencii sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

LITERATÚRA:

EMMEROVÁ, I.: Aktuálne otázky problémového správania u žiakov v školskom prostredí. Banská Bystrica: 2011.

EMMEROVÁ, I.: Prevencia sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Banská Bystrica: 2007.

EMMEROVÁ, I.: Preventívna a sociálno-výchovná práca s problémovými deťmi a mládežou. Banská Bystrica: 2012.

FISCHER, S. – ŠKODA, J.: Sociální patologie. Praha: 2009.

HAVLÍK, R. – KOŤA, J.: Sociologie výchovy a školy. Praha: 2002.

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. – HRONEC, M.: Sociálna patológia pre sociálnych pedagógov. Banská Bystrica: 2014.

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. – HRONEC, M.: Sociológia výchovy a sociálna patológia. Žilina: 2016

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. - KROPÁČOVÁ, K. a kol.: Preventívna sociálno - výchovná činnosť v škole. Metodická príručka pre sociálnych pedagógov a koordinátorov prevencie. Banská Bystrica: 2013.  

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. a kol.: Sociológia výchovy a vzdelávania. Banská Bystrica: 2010.

HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. a kol.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská Bystrica: 2006.

MATOUŠEK, O. – KROFTOVÁ, A.: Mládež a delikvence. Praha: 1998.

MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: 1997.

NIKLOVÁ, M.: Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. Banská Bystrica: 2009.

ONDREJKOVIČ, P. – POLIAKOVÁ, E. a kol.: Protidrogová výchova. Bratislava: 1999.

ONDREJKOVIČ, P.: Úvod do sociologie výchovy. Bratislava: 1998.

PRUNER, P. – HRONCOVÁ, J.: Pedagogické a psychologické aspekty patologického hráčstva. Banská Bystrica: 2009.

SINGLY, F.: Sociologie současné rodiny. Praha: 1999.

Legislatíva:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Národné a medzinárodné dokumenty:

Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na Slovensku na roky 2016/2020

Národná protidrogová stratégia na roky 2013/2020

Protidrogová stratégia EÚ na roky 2013/2020

Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach

Časopisy:

Sociálna prevencia, Prevencia, Pedagogická revue, Mládež a spoločnosť, Vychovávateľ, Sociológia,