(Časovo-tematický plán výučby)

 

Odbor: Sociálna pedagogika

Ročník: 1., LS

Akademický rok: 2016/2017         

Vyučujúci: prednášky: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

                    semináre: PhDr. Katarína Cimprichová Gežová, PhD. 

 

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu:      

Záverečné hodnotenie vychádza zo súčtu priebežného a záverečného hodnotenia, ktoré je konkretizované v informačnom liste predmetu (min. 25 bodov za semináre).  Priebežné i záverečné hodnotenie je v celkovom počte 100 bodov. Splnenie požiadaviek na seminári je podmienkou  absolvovania záverečného testu. Škála hodnotenia je nasledovná: A (100-94), B (93-87), C (86-80), D (79-73), E (72-65), Fx (64 a menej).   

 

Cieľ a výsledky vzdelávania:

Cieľom „Sociálno-výchovnej práce s rodinou (teória i prax)“ je osvojiť si a pochopiť poznatky z predhistórie, histórie a súčasného stavu vybranej oblasti sociálnej pedagogiky – sociálno-výchovnej práce s rodinou v Európe (Nemecko, Poľsko, Česká republika, ...) a na Slovensku. Viď. informačný list predmetu KPg PdF/2d-SPR-541.   

 

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:

-          vypracovanie a prezentovanie seminárnej práce na danú tému: 0-25 bodov

-          priebežný test: 0-20 bodov

-          aktívna práca a účasť na seminári: 0-5 bodov  

 

Tematické zameranie:

 

1. Rodina ako predmet záujmu európskej pedagogiky v historickom kontexte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Seminárna práca:

„Vybrané soc.-vých. myšlienky o rodine v dielach J. A. Komenského“ (diela: Informatórium školy materskej, O sirobě, Labyrint světa a ráj srdce, Veľká didaktika a Vševýchova, Obecná porada o nápravě věcí lidských).  

„Sociálno-výchovná práca s rodinou v diele J. H. Pestalozziho“ (diela: Linhard a Gertrúda, Ako Gertrúda učí svoje deti).

„Sociálno-výchovná práca s rodinou v diele A.S.Makarenka“ (Prednášky o výchove detí, Kniha pre rodičov).

 

 2. Sociálno-výchovná práca s rodinou ako predmet záujmu zahraničnej sociálnej pedagogiky

 

Seminárna práca:

Sociálno-výchovná práca s rodinou v nemeckej sociálnej pedagogike (K. Mager, A. Diesterweg, P. Bergemann).

Sociálno-výchovná práca s rodinou v poľskej sociálnej pedagogike (H. Radlinská, R. Wroczynski).

Sociálno-výchovná práca s rodinou v českej sociálnej pedagogike (M. Přadka, B. Kraus, M. Procházka).

 

3. Sociálno-výchovná práca s rodinou v slovenskej sociálnej pedagogike

 

Seminárna práca:

Sociálno-výchovná práca s rodinou  v slovenskej sociálnej pedagogike pred rokom 1989 (O. Baláž a kol., J. Hamarová  - Ľ. Holkovič ).

Sociálno-výchovná práca s rodinou od roku 1989 do súčasnosti (Hroncová, J., Emmerová, I., Bakošová, Z., Cimprichová Gežová, K.).

 

4. Slovenská rodina v kontexte transformačných premien

 

Seminárna práca:

Slovenská rodina v kontexte transformačných premien (znaky rodiny, funkcie rodiny ich deformácia pod vplyvom transformácie spoločnosti) (Višňovský, Ľ. – Hroncová, J. a kol.).  

Slovenská rodina v kontexte transformačných premien (dôsledky transformačných a integračných procesov na slovenskú rodinu) (Višňovský, Ľ. – Hroncová, J. a kol.).

 

5. Školská sociálno-výchovná práca s rodinou z aspektu funkcie sociálneho pedagóga ako odborného zamestnanca

 

 Seminárna práca:

Sociálno – výchovná práca s rodinou z aspektu školského sociálneho pedagóga (Hroncová, J. – Emmerová, I. – Kropáčová, K. a kol. Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole. Metodická príručka pre sociálnych pedagógov a koordinátorov prevencie. Hroncová, J. – Emmerová, I. a kol. Sociálny pedagóg v škole. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

6. Dysfunkčná rodina ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky   

 

 Seminárna práca:

Dysfunkčná rodina ako determinant vzniku sociálnopatologických javov u detí a mládeže (Hroncová, J. a kol. Sociológia výchovy a vzdelávania. Sociálna patológia pre soc. pedagógov).

Inštitucionálne možnosti sociálno-výchovnej práce s dysfunkčnou rodinou (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

7. Sociálno-výchovná práca sociálnych pedagógov so sociálne znevýhodnenými rodinami

 

Seminárna práca:

Sociálno-výchovná práca sociálneho pedagóga so sociálne znevýhodnenými žiakmi (Selická, D.).

Sociálno-výchovná práca so závislým členom na látkových závislostiach (Emmerová, I., Hroncová, J., Benkovič, J.,).    

Sociálno-výchovná práca so závislým členom na nelátkových závislostiach (Hroncová, J.,- Emmerová, I., Prunner, P.).   

Sociálno-výchovná práca sociálneho pedagóga so žiakmi s poruchami správania (Hroncová, J.,- Emmerová, I.,).

 

8. Demografické problémy súčasnej rodiny

 

Seminárna práca:

Súčasné problémy slovenskej rodiny a možnosti riešenia (Višňovský, Ľ., Hroncová, J., Emmerová, I.,).

 

9. Metódy sociálno – výchovnej práce s rodinou

 

Seminárna práca:

Historický vývoj metód sociálno – výchovnej práce s rodinou (R. Wroczynski, Schilling, J.).

Metódy sociálno – výchovnej práce v súčasnosti (Višňovský, Ľ., Selická, D., Levická, J.,).

Individuálna práca s rodinou z aspektu sociálneho pedagóga v školách a v školských zariadeniach (Bakošová, Z., Selická, D., Levická, J.).   

Skupinová práca s rodinami (Prevendárová, J., Švec, Š., Selická, D.,).  

Rodinné poradenstvo v práci školského sociálneho pedagóga (Prevendárová, J., Švec, Š., Selická, D.,).  

Rodinná terapia a supervízia pri práci s rodinou v centrách pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (Prevendárová, J., Selická, D.,).   

 

Literatúra:

HRONCOVÁ, J.-  EMMEROVÁ, I.-CIMPRICHOVÁ GEŽOVÁ, K: Sociálno-výchovná práca s rodinou z aspektu sociálnej pedagogiky. Banská Bystrica: Belianum 2015.

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ , I.-WALANCIK, M. a kol. Pedagogika sociálnej starostlivosti. Banská Bystrica: PF UMB 2012.

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. - KRAUS, B. a kol.: K dejinám sociálnej pedagogiky v Európe. Ústí nad Labem : PF UJEP 2008.

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. – KROPÁČOVÁ, K. a kol.: Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole. Metodická príručka pre sociálnych pedagógov a koordinátorov prevencie. Banská Bystrica: 2013.  

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. a kol.: Sociálna pedagogika – vývoj a súčasný stav. Banská Bystrica: PF UMB. 2009.

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. a kol.: Sociálny pedagóg v škole. Banská Bystrica: 2012.

HRONCOVÁ, J.: Slovenská rodina v kontexte transformačných premien (Slowacka rodzina w kontekście przemian transformacyjnych). In ORLOWSKA, M. – GOŚCINIEWICZ, M. – PISARCZYK, G.: (PRZE) MOC W RODZINIE. INSTYTUCJONALNE FORMY (PO) MOCY. Toruń 2015.  

HRONCOVÁ, J. – WALANCIK, M. a kol.: Vybrané problémy slovenskej a poľskej sociálnej pedagogiky. Banská Bystrica : PF UMB 2009.

EMMEROVÁ, I. Sociálno-patologické javy v slovenských rodinách (Zjawiska z obszaru patologii spolecznej w rodzinach slowackich). In ORLOWSKA, M. – GOŚCINIEWICZ, M. – PISARCZYK, G.: (PRZE) MOC W RODZINIE. INSTYTUCJONALNE FORMY (PO) MOCY. Toruń 2015. 

KRAUS, B. et al.: Životní styl současné české rodiny. Hradec Králové: Gaudeaumus 2015.

KRAUS, B.: Společnost, rodina a sociální deviace. Hradec Králové: Gaudeamus 2014.

PROCHÁZKA, M.: Sociální pedagogika. Praha: Grada 2012.

PŘADKA, M.: Vybrané problémy vztahu výchovy a prostředí. Brno: 1983.

SELICKÁ, D.: Sociálna pedagogika ako životná pomoc pre rómsku rodinu. Nitra: 2009.

SCHILLING, J.: Sociálna práca. Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava : TU 1999.

VIŠŇOVSKÝ, Ľ. – HRONCOVÁ, J.: Slovenská rodina v kontexte transformačných premien.  Banská Bystrica: PF UMB 2010.

WROCZYNSKI, R.: Sociálna pedagogika. Bratislava : SPN 1968.

Časopisy:  Pedagogická revue, Pedagogická orientace, Pedagogika, Sociální pedagogika