Sociálno-pedagogická diagnostika a kazuistika

(povinne voliteľný predmet)

Odbor: Sociálna pedagogika Mgr.

Akademický rok a semester: 2017/2018, zimný semester

Trvanie semestra: od 18.09. 2017 do 15.12. 2017

Hodnotenie seminárov:

  • priebežne zadávané úlohy: 10 b.
  • aktívna účasť na seminároch: 10 b.
  • priebežný test: 15 b.
  • vypracovanie a prezentovanie prípadovej štúdie klienta: 15 b.  

Záverečné hodnotenie:

Písomný test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu v celkovom počte 50 bodov. Priebežné a záverečné hodnotenie = 100 bodov. Záverečné hodnotenie je súčtom všetkých  hodnotení. Záverečné hodnotenie vychádza zo súčtu súčastí priebežného a záverečného hodnotenia a riadi sa podľa škály A – FX. Minimálny počet bodov, ktorý musí študent/ka získať z priebežného hodnotenia k písomnej skúške je 25 bodov.

Škála hodnotenia: A (100-94), B (93-87), C (86-80), D (79-73), E (72-65), FX (64 a menej)  

LITERATÚRA:

BAJO, I.: Predmet a metódy pedagogickej pedagogickej kazuistiky žiaka. In Pedagogická revue. 1995, roč. 47, č. 9-10.  

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. – HRONEC, M.: Sociálna patológia pre sociálnych pedagógov. Banská Bystrica: 2014.

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. – KROPÁČOVÁ, K. a kol.: Preventívna sociálno-výchovná činnosť v škole. Banská Bystrica: 2013.

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. a kol.: Sociálny pedagóg v škole v teoretickej reflexii a praxi. Banská Bystrica: 2015.

HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I. a kol.: Sociálny pedagóg v škole. Banská Bystrica: 2012.

KOMPOLT, V.: Pedagogická diagnostika. Bratislava: 1992.

KOUTEKOVÁ, M.: Základy pedagogickej diagnostiky. Banská Bystrica: 2007. 

MERTIN, V. a kol.: Metody a postupy poznávání žáka. Praha: 2016.

PETLÁK, E.: Klíma školy a klíma triedy. Bratislava: 2006.

Profesijný štandard sociálneho pedagóga 

WROCZYŃSKI, R.: Sociálna pedagogika. Bratislava: 1968.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch