Študijný odbor:                    Pedagogika vychovávateľstvo

Typ predmetu:                     povinný

Vyučujúca:                            PhDr. Katarína Cimprichová Gežová, PhD.

Hodnotenie predmetu:

Priebežné hodnotenie:   60 bodov

Študent/ka si vyberie tému semestrálneho projektu. Podľa pokynov vyučujúcej sa zúčastňuje vyučovania a konzultácií. Vypracuje rešerš z domácej a zahraničnej literatúry a následne obsahovú osnovu práce. Študentka preukáže schopnosť dodržiavať úpravu práce podľa platnej smernice: „SMERNICA č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach  na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej dodatok“. V nadväznosti na teoretickú časť práce vypracuje vlastný výskumný projekt (prípadne ho i zrealizuje).

 

Záverečné hodnotenie:  40 bodov

 

Vypracovaný semestrálny projekt (rozsah práce je minimálne 15 – 20 strán a min. počet použitých zdrojov je 15 – vrátane aspoň jedného zahraničného zdroja) študent/študentka prezentuje prácu vo verejnom vystúpení.

 

Záverečné hodnotenie je súčtom uvedených hodnotení. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 100-94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 93-87 bodov, na hodnotenie C najmenej 86-80 bodov, na hodnotenie D najmenej 79-73 bodov a na hodnotenie E najmenej 72-65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti (priebežného alebo záverečného hodnotenia) získa menej ako 30 bodov.

 

 

 Témy „Semestrálneho projektu“ pre ak. rok 2016/2017

 

  1. Výchovné ťažkosti žiakov v školskom klube detí a možnosti participácie vychovávateľa pri ich riešení.
  2.  Kniha ako výchovný činiteľ rozvoja osobnosti v školskom klube detí.