Kde ma nájdete

doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
SR

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Osobný profil:

Kontakt:

tel.:      048/ 446 4313

e-mail:            katarina.cizmarova@umb.sk

Vzdelanie:

1980 Prírodovedecká fakulta  Univerzita Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia matematika-zemepis

1981 získanie titulu RNDr. na Prírodovedeckej fakulte  Univerzity Komenského v Bratislave

1998 získanie titulu kandidáta vied (CSc. ) z odboru 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia geografia

miesto: PrFUK Bratislava

téma: Analýza environmentálneho obsahu učebníc zemepisu pre základné školy

2001 získanie titulu docent  v odbore: 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacích, špecializácia geografia

miesto: FPV UMB Banská Bystrica

téma: Realizácia geografického vzdelávania na základnej škole v Slovenskej republike v 90-tych rokoch a nové ciele vzdelávania

Priebeh doterajšej praxe:

1980 – 1992 vysokoškolská učiteľka na PF v Banskej Bystrici

1992-1995 vysokoškolská učiteľka na FHPV UMB v Banskej Bystrici

1995 - 2014 vysokoškolská učiteľka na FPV UMB V Banskej Bystrici

2015 doteraz vysokoškolská učiteľka na PdF UMB V Banskej Bystrici

5. Pedagogická činnosť – profil:

pedagogická profilácia – predmety :  didaktika etickej výchovy, environmentálna výchova, pedagogická prax,geografia Slovenska, spoločenskovedné poznávanie

Vedecko-výskumná činnosť

VEGA č.1/7423/02: Geoekologická a humánnogeografická optimalizácia kotlinových a horských systémov Slovenska, 2002 (spoluriešiteľka)

VUGA č.03/03: Skvalitňovanie prípravy učiteľov v rámci transformácie slovenského školstva so zameraním na pedagogickú prax, 2003 – 2005 (spoluriešiteľka)

VEGA č.1/0210/03: Stav a prognóza využitia zdrojov prírodnej a humánnej sféry regiónov stredného Slovenska, 2003-05 (spoluriešiteľka)

VEGA č.1/2034/05: Kvalita a využívanie životného prostredia podhorských a horských oblastí stredného Slovenska, 2005-07 (spoluriešiteľka)

VEGA č.1/4023/07: Horské oblasti stredného Slovenska a ich trvaloudržateľný rozvoj, 2007-09 (spoluriešiteľka)

KEGA č. 018 UMB- 4/2011: Regionálma výchova v geografickej edukácii Horného Pohronia, 2011-2013 (vedúca riešiteľského kolektívu)

APVV-14-0176  Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ ( 2015-2018)

7. Publikačná činnosť

a) samostatné vedecké práce a monografie: 12

b) vedecké štúdie a vedecké články: 82

c) učebnice, učebné texty: 7

d) vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: 7

e) prednesené referáty a príspevky vo vedeckých zborníkoch: 51

f) odborné články: 45

Výber z publikačnej činnosti:

Čižmárová, K., Tolmáči, L.: Geografická edukácia na základných a stredných školách, vedecký seminár „ Vývoj, súčasný stav a perspektívy slovenskej geografie v 21. storočí“, Prešov, 2005

Čižmárová, K.: Kooperatívne učenie v geografickej edukácii. In: 13. medzinárodná konferencie „Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru“, PF MU Brno, 2005

Čižmárová, K., Tolmáči, L.: Súčasný stav a budúcnosť geografickej edukácie na Slovensku. XIV. Kongres SGS, UMB Banská Bystrica, 2006

Čižmárová, K.: Didaktické aspekty humánnej geografie v geografickej edukácii ZŠ a gymnázia, XIV. Kongres SGS, Banská Bystrica, 2006

Čižmárová, K.: Úvod do štúdia geografie, vysokoškolské učebné texty, UMB FPV, Banská Bystrica 2006, 60 s.

Čižmárová, K.: Didaktika geografie II., vysokoškolské učebné texty, UMB FPV

            Banská Bystrica 2006, 90 s.

Čižmárová, K.: Didaktika geografie I. : vysokoškolské skriptá /. I. - 2. vyd. - Banská Bystrica    Univerzita Mateja Bela, 2008. - 107 s. - ISBN 978-80-8083-641-2

Čižmárová, K.: Geografická edukácia v odraze školskej reformy = Geographical education in reflection of school reform /.
In Geografická revue č. 1 = Geographic revue : časopis Katedry geografie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Alfonz Gajdoš; ed. Pavel Hronček [CD ROM]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a krajinnej ekológie, 2009. - ISSN 1336-7072. - Roč. 5, č. 1 (2009), s. 9-34.

Čižmárová, K., a kol.: Regionálna geografia Horného Pohronia. Učebnica pre ZŠ pre vyučovanie regionálnej výchovy. UMB FPV, Banská Bystrica, 2013 ISBN 978-80-557-0585-9

Čižmárová, K.: Základy vlastivedy, I. Časť Vybrané kapitoly z geografie Slovenska, Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, 2015

Čižmárová, K.: Vybrané príklady inovácie v geografickej edukácii /.
In Geographia Cassoviensis. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010. - ISSN 1337-6748. - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 9-12.

Čižmárová, K.: Modern geographical education /.
In Geography in Czechia and Slovakia. - Brno : Masaryk University, 2008. - ISBN 978-80-210-4600-9. - S. 439-443.

Čižmárová, K.: Ako vyučovať geografiu inak?.
In ScienEdu : aktuálne trendy vo vyučovaní predmetov. - Bratislava : ŠEVT a.s., 2007. - ISBN 978-80-88707-90-5. - S. 119-122.

Čižmárová, K.:  Vybrané geografické aspekty problematiky TUR /.
In Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju : zborník príspevkov a závery z 5. národnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 21.-22. januára 2009 v Banskej Bystrici / ed. Marta Halašová ; rec. Pavel Beneš ... [et al.] [1 el. optický disk (CD-ROM)]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-876-8. - S. 94-102.

Čižmárová, K.: Vybrané kapitoly z geografie Slovenska, PdF UMB, Banská Bystrica 2015. ISBN 978-80-557-0920-8

Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách...

  1. členka SGS
  2. členka komisie Geografickej edukácie pri SGS
  3. členka redakčnej rady odborno-metodického časopisu Geografia,
  4. členka medzinárodnej únie učiteľov

 Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

1990 – 3- mesačná vedecká stáž na ENS (École Normale Supériéur) v Paríži (Francúzsko)

Poslankyňa MsZ v Banskej Bystrici (2014-2018)

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:30 - 11:30
Utorok
-
Streda
13:30 - 14:30
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=