Kde ma nájdete

PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Katarína Čižmáriková (PaedDr., PhD.) pracuje ako odborná asistentka na Katedre etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vyučuje teóriu a didaktiku etickej výchovy, pedagogickú a sociálnu komunikáciu, interkultúrnu výchovu v škole a vedie prax študentov. V roku 2008 obhájila dizertačnú prácu s témou Socio-morálny vývin žiakov 1. stupňa ZŠ a možnosti jeho ovplyvňovania, v ktorej navrhla program stimulácie socio-morálneho vývinu detí mladšieho školského veku. Jeho účinnosť experimentálne overila na vybraných základných školách. Publikuje odborné články zaoberajúce sa problematikou socio-morálneho vývinu detí, procesom zvnútorňovania hodnôt človekom, problematikou rozvíjania mravných vlastností detí a na to nadväzujúcou výchovou detí hodnotami k hodnotám v edukačnom procese.