RSS RSS print

TÉZY ŠZS Mgr. 2017

Tézy k štátnym skúškam

akad. rok 2016-17

Učiteľstvo výtvarného umenia

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii

 

 

Teoretická časť štátnej skúšky z predmetu didaktika výtvarného umenia sa uskutočňuje formou kolokvia, otázky sú formulované v podobe širšie koncipovaného problému súvisiaceho s diplomovou prácou, ktorého riešenie od študenta vyžaduje znalosť poznatkov uvedených v tézach týkajúcich sa jednotlivých študijných disciplín.

1.Obsah edukácie predmetu výtvarná výchova v predprimárnom, primárnom, nižšom strednom vzdelávaní, umeleckom a neformálnom vzdelávaní. Nenázorné pojmové chápanie a zmyslové vnímanie predmetného sveta. Remeselné zručnosti a materiálna podstata výtvarného zobrazenia. Voľné výtvarné vyjadrenia a úžitková tvorba. Tradičné a súčasné výtvarné médiá, výtvarný a vizuálny jazyk a ich uplatnenie v edukačnom procese vo vzťahu k špecifikám konkrétneho stupňa a typu školy.

2.Učivo, didaktická analýza učiva predmetu výtvarná výchova. Špecifiká v jednotlivých stupňoch a druhoch škôl. Výber učiva, výtvarného námetu a výtvarného problému. Vzťah obsahu, námetu a výtvarnej techniky, aplikácia na dejiny výtvarného umenia.

3.Edukačné ciele – formulácie, taxonómie cieľov vo vzťahu k predmetu výtvarnej výchovy. Známe taxonómie kognitívnych, psychomotorických a afektívnych cieľov, orientácia v nich, špecifiká formulácie v jednotlivých stupňoch a typoch škôl – v predprimárnom, primárnom, nižšom strednom vzdelávaní, umeleckom a neformálnom vzdelávaní.

4.Metódy, koncepcie, prostriedky a didaktické zásady uplatňované vo vzťahu k predmetu výtvarná výchova. Súčasné chápanie výtvarnej výchovy v edukačnej praxi. Orientácia v štátnych kurikulách so zameraním na výtvarnú výchovu v jednotlivých stupňoch a typoch škôl – v predprimárnom, primárnom, nižšom strednom vzdelávaní, umeleckom a neformálnom vzdelávaní.

5.Organizačné formy výtvarnej výchovy – vyučovacia hodina, typy. Typy a formy vyučovacej hodiny výtvarnej výchovy vo formálnom vzdelávaní - hodina výtvarnej výchovy v interiéri, v exteriéri, v projektovom vyučovaní, individuálna, skupinová, frontálna a pod., v neformálnom vzdelávaní - záujmová výtvarná výchova, galerijná pedagogika a pod.

6.Učebné otázky a úlohy v predmete výtvarná výchova. Tvorivosť vo výtvarnej edukácii. Projekty a alternatívne formy výučby vo výtvarnej edukácii.

7.Hodnotenie žiakov, jeho cieľ a zmysel. Hodnotenie a vytváranie hodnôt vo výtvarnej edukácii. Typy a spôsoby hodnotenia procesu a výsledného výtvarného produktu.

8.Projektovanie a plánovanie výučby predmetu výtvarná výchova. Možnosti integračný väzieb a presahov v rámci formálnej a neformálnej výučby výtvarnej výchovy.

9.Príprava učiteľa na vyučovanie výtvarnej výchovy. Špecifiká prípravy na vyučovaciu hodinu výtvarnej výchovy vo formálnom vzdelávaní – výber obsahu, témy a výtvarnej techniky v predprimárnom, primárnom, nižšom strednom vzdelávaní a umeleckom  vzdelávaní a v neformálnom vzdelávaní – výber obsahu, témy a výtvarnej techniky v mimoškolskej výtvarnej výchove a v rámci galerijnej pedagogiky.

10.Osobnosť učiteľa výtvarnej výchovy. Profesionálne kompetencie učiteľa výtvarnej výchovy, oblasti prípravy – didaktika výtvarnej výchovy,  výtvarné médiá, dejiny výtvarného umenia, galerijná pedagogika.

11.Osobnosť žiaka. Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Orientácia v riešení problémov výtvarno-pedagogickej diagnostiky a pedagogickej intervencie.

 Literatúra

BALEKA, J.: Výtvarné umění, výkladový slovník, Academia, Praha 1997.

BABYRÁDOVÁ, H. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2079-2.

HUSÁR, J. – SOKOLOVÁ, K.: Vizuálna kultúra a komunikácia. Banská Bystrica, PF UMB a OZ Pedagóg 2011. ISBN 978-80-557-0300-8.

HUSÁR, J.: Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica, PF UMB a OZ Pedagóg 2007. ISBN 978-80-8083-454-8.

KOLEKTÍV AUTOROV: Umenie na Slovensku - stručné dejiny obrazov. Bratislava: Slovart, 2009, ISBN 8080854355

MORAVČÍKOVÁ, H.: Architektúra na Slovensku - stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2006, ISBN 8080850798

SOKOL, M. – SOKOLOVÁ, K.: Grafika ako umenie – techniky – dáta. Banská Bystrica, PF UMB a OZ Pedagóg 2007.

SLAVÍK, J.  Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-717-826-29.

UHEL, J.: Identita kresby alebo umenie vnútorného sveta. Banská Bystrica: PF UMB, OZ Pedagóg 2009.

VALACHOVÁ, D. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, 2012. ISBN 978-80-223-3215-6.

ZHOŘ, I.: Proměny soudobého výtvarného umě. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-24444-8.

Kontaktný formulár

=