RSS RSS print

Témy záverečných prác

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC 2017/2018

Prof. Milan Sokol, akad. mal.

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

1.  Fenomén grafiky a jeho využitie v intermediálnej tvorbe

2.  Grafický solitér (možnosť voľby)

3.  Grafický cyklus

4.  Grafika – priestor (interdisciplinárny priestor)

5.  Ilustrácia (využitie grafických techník v knižnej tvorbe; autorská kniha)

6.  Kresba ako výtvarný fenomén a jej úloha vo výtvarnom prejave

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

1.  Alternatívne grafické formy a ich využitie vo výtvarnej výchove na I. a II. stupni ZŠ

2.  Skladačka Prostredí – cyklus grafických listov – digitálna tlač

3.  Kresba ako fenomén a jeho úloha vo výtvarnom prejave

4.  Vedúci grafického ateliéru je otvorený diskusii na tému „diplomová práca“. Je pozitívne naladený na prijatie každého konštruktívneho programu.

 Doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

 1.TICHÉ MIESTA

Synkretizmus poézie a obrazu. Autorská reflexia ako inšpiračný zdroj.

 2. OPROTI

Vlastná identita, vzájomné vzťahy a rozmer osobnej slobody. Kultúrna identita ako fenomén v umení.

 3. VIDIEK

Aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia hodnôt prostredia. Vnútorné znamenia krajiny; terén bádania a rezultáty. Typológia foriem.

 4. MIEŠANIE JAZYKOV

Písmo a obraz. Novo definované znaky kultúrnej pamäti. Kreatívne zručnosti, tvorivé hľadanie a objavovanie súvislostí.

 5. Téma, ktorú si vyberie z oblasti akreditovaného študijného programu KVK PF UMB samotný študent.

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

 1. GEOMETRIA A KONŠTRUKCIA

Novo definované znaky kultúrnej pamäti. Geometrické koncepcie vo výtvarnom umení. Abstraktné umenie nie je realistickým, ani idealizujúcim stvárnením.

Následná aplikácia v školskej praxi.

2. NOVÝ ZÁKON

Zobrazovanie sakrálne, liturgické, konfesionálne... Obraz s takouto tematikou nie je iba religiózna kompozícia, je to sviatok duše.

Následná aplikácia v školskej praxi.

 3. ŠTRUKTÚRA

V kontexte súčasných výtvarných trendov a hodnôt kultúrnej tradície je štruktúra chápaná ako kvalita povrchu objektu. Vizuálna štruktúra je ilúzia fyzickej štruktúry.

Následná aplikácia v školskej praxi.

 4. POMINUTEĽNOSŤ ČASU (Portrét.)

Jedinečnosť a neopakovateľnosť fenoménu portrétneho umenia Privilégium podstaty pre poznanie ojedinelosti človeka.

Následná aplikácia v školskej praxi.

 5. DVERE DOKORÁN (Miniatúra.)

Komplikovanosť vzájomnosti. Obraz malého formátu, zdrobnenina, zmenšenina, drobný predmet. 2D a 3D.

Následná aplikácia v školskej praxi.

 6. Téma, ktorú si vyberie z oblasti akreditovaného študijného programu KVK PF UMB samotný študent.

Následná aplikácia v školskej praxi.

Eva Hnatová, akad. mal., ArtD.

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

 1.  Premaľba (prekresba) ako tvorivá metóda

2.  Autorská kniha

3.  “Nájdené“ ako výtvarný problém

4.  Deformácia a deštrukcia vo výtvarnom prejave

5.  Materiál ako znak

6.  Proces ako znak

7.  Farba v grafickom umení

8.  Perspektíva – transformácia priestoru do obrazovej plochy

9.  Kresba ako experiment

10. Téma, ktorú navrhne študent

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

 1.  Ohrozenie

2.  Idol a ideál

3.  Nik ma nepočúva

4.  Hovor mi o svojich radostiach

5.  Vytrácanie

6.  Súkromné a verejné

7.  Pantarhei

8.  Novodobé chrámy

9.  Téma podľa návrhu študenta

 PaedDr. Ján Husár, PhD.

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

1.  Konfrontácia plošného a priestorového zobrazenia

2.  Objekt ako poetická realita

3.  Šperk ako výtvarný objekt

4.  Pomedzie tradičného a digitálneho obrazu

5.  Téma, ktorú si študent vyberie z oblasti akreditovaného študijného programu.

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

 1.  Digitálne obrazy vo výtvarnej výchove

2.  Náhoda ako princíp rozvíjania výtvarnej tvorivosti

3.  Montáž a akumulácie ako postupy tvorby a ich využitie vo výtvarnej výchove

4.  Umenie v krajine a výtvarná výchova

5.  Téma, ktorú si študent vyberie z oblasti akreditovaného študijného

     programu.

 PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

1.  Galerijná edukácia. (Teória, vývoj, trendy, modely)

2.  Galerijná pedagogika.

3.  Sprostredkovanie výtvarného umenia v školskom a mimoškolskom.

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

1.  Možnosti využitia verbálnej a výtvarnej interpretácie výtvarného diela v rámci výtvarnej výchovy na 2. st. ZŠ.

2.  Aplikácia metód interpretácie výtvarného diela v podmienkach galerijnej edukácie v rámci primárneho vzdelávania.

3.  Edukačné možnosti mimoškolského a mimotriedneho vyučovania predmetu výtvarná výchova.

Mgr.art. Emília Rigová, ArtD.

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

1. Zväčšenina

Práca s okolitým svetom, vlastný výskum, nájdenie vhodného artefaktu k procesu zväčšovania a násobenia. Študent má možnosť vybrať si vhodnú výtvarnú disciplínu /fotka, maľba, kresba, grafika, objekt..

2. Objekt ako metafora

Hľadanie viacvýznamovosti v reálnom existujúcom objekte, práca v kontexte ready-made, asambláž nájdený objekt...

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

1. Objekt ako súčasť inštalácie, enviromentu alebo performance

2. Fotoobjekt

3. Land art ako prostriedok k interdisciplinárnej edukácii

4. Využitie animácie vo vzdelávacom procese na 1. a 2. stupni ZŠ

Ing. Michal Bartko, PhD.

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

1. Vizualizácia skomoleniny

2. Logo, logotyp, korešpondenčný dizajn manuál

3. Table top dizajn

4. Konštrukcia – dekonštrukcia

5. 1 ku 1,618 priestorový objekt

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

1. Figúra a figúrky

2. Kinetický objekt

3. Vizualizácia (didaktickej) informácie

4. A predsa sa točí (land art)

5. (V)hodný priestor

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

1. Výtvarná edukácia a inkluzívne prostredie

Cieľ: diplomová práca sa bude zaoberať teoretickým vymedzením problematiky  inkluzívnej výtvarnej výchovy. V rámci výskumu  bude pripravený, zrealizovaný a analyzovaný výtvarno-pedagogický projekt v inkuluzívnom edukačnom prostredí.

 2. Výtvarné nadanie a možnosti jeho skúmania

Cieľ: diplomová práca sa bude v teoretickej a výskumnej rovine zaoberať problematikou výtvarného nadania a talentu v rôznych vekových skupinách detí a mládeže.

 3. Mýtus a rozprávka a  ich výtvarná podoba vo výtvarnej expresii

Cieľ: v teoretickej a výskumnej časti diplomant analyzuje problematiku výtvarného zobrazenia mýtov a rozprávok vo výtvarnom prejave žiakov v školskej výtvarnej výchove. Výskumné nástroje: literárna analýza, výtvarný projekt, participačné pozorovanie, analýza procesu a analýza produktu.

4. Kontexty interpretácie výtvarného prejavu detí

Cieľ: na základe špecifikovaných (vybraných) vplyvov vizuálnej kultúry predložiť, skúmať a konfrontovať aspekty interpretácie výtvarného prejavu detí vo vybranej vekovej skupine. Výskumné nástroje: literárna analýza, tematická kresba, maľba, hodnotenie a analýza výtvarných produktov vzhľadom na kritériá ktoré si diplomant navrhne.

5. Fenomén flow vo výtvarnej výchove

Cieľ: diplomová práca bude v teoretickej a výskumnej rovine pojednávať o fenoméne flow a jeho možnostiach v rovine procesu výtvarnej tvorby v školskej výtvarnej výchovy.

6. Voľná téma

Cieľ: študent má možnosť navrhnúť vlastnú tému školiteľovi

Kontaktný formulár

=