Pedagogická prax

 

Učiteľstvo výtvarného umenia

PEDAGOGICKÁ PRAX


V ODBORE UČITEĽSTVO VÝTVARNEJ VÝCHOVY

 

Už počas štúdia má študent/ka získať prvé praktické skúsenosti s vyučovaním jednotlivých vyučovacích predmetov. Na základe pedagogických, psychologických a odborných predmetov, ktoré absolvuje, má byť schopný/á  analyzovať výučbu v praxi, uvedomovať si zámernosť pedagogického pôsobenia, a posudzovať vhodnosť a efektívnosť zvolených prostriedkov výchovy a vzdelávania. Má byť schopný/á realizovať správny didaktický rozbor vyučovacej hodiny.

 Pedagogická prax, ako forma profesijnej prípravy, umožňuje študentom/tkám učiteľstva rozvíjať svoje profesionálne spôsobilosti a zručnosti v spolupráci s cvičnými učiteľmi/kami priamo v praxi. Poskytuje priestor pre rozvoj vlastného pedagogického štýlu a rozvíja zručnosti pre skúmanie kvality a účinnosti pedagogického pôsobenia.

Cvičný/á učiteľ/ka vystupuje v pozícii skúseného poradcu a tútora študenta/tky, v jeho profesijnom rozvoji. Podieľa sa na komplexnom vedení študenta/tky v procese získavania zodpovedajúcich spôsobilostí projektovať, realizovať a hodnotiť výučbu. Podporuje  jeho/jej vlastnú iniciatívu a vytvára priestor na sebapoznávanie študenta/tky (uvedomením si nedostatkov a hľadaním ciest k ich odstraňovaniu).

Podľa učebného plánu pre štúdium učiteľstva výchovných a umelecko-výchovných predmetov, majú študenti/ky absolvovať počas štúdia 3 formy pedagogickej praxe:

 

1.   PRIEBEŽNÁ NÁČUVOVÁ PRAX

PRIEBEŽNÁ NÁČUVOVÁ PRAX

INŠTRUKCIE K PEDAGOGICKÉMU POZOROVANIU

ŠTRUKTÚRA POZOROVANIA HODINY VÝTVARNEJ VÝCHOVY

 

2.   PRIEBEŽNÁ VÝSTUPOVÁ PRAX

PRIEBEŽNÁ VÝSTUPOVÁ PRAX

INŠTRUKCIE PRE ŠTUDENTA

INŠTRUKCIE PRE UČITEĽA

SPRIEVODNÝ LIST PRE UČITEĽA

PRÍPRAVA NA VÝTVARNÚ LEKCIU

ŠTRUKTÚRA POZOROVANIA VÝTVARNEJ LEKCIE

HODNOTENIE ŠTUDENTA

 

3.   SÚVISLÁ PRAX

SÚVISLÁ PRAX

INŠTRUKCIE PRE ŠTUDENTA

POKYNY PRE ŠTUDENTA

OSOBNÝ PLÁN PRÁCE

INŠTRUKCIE PRE UČITEĽA

SPRIEVODNÝ LIST PRE UČITEĽA

HODNOTENIE ŠTUDENTA

 4. NÁVRATKA

NÁVRATKA

Na priebežnú náčuvovú aj priebežnú výstupovú prax  sú študenti/ky zaraďovaní/é podľa pokynov katedrového/ej didaktika/čky v školách v Banskej Bystrici (ZŠ, ZUŠ...)

Na súvislú pedagogickú prax si študenti/tky zabezpečujú individuálne - sami cvičného/nú učiteľa/ku na základnej, strednej odbornej škole, prípadne základnej umeleckej  škole( aj mimo Banskej Bystrice, napr. v mieste svojho bydliska)

 Študent/ky VV sa najskôr učia pozorovať (opísať, analyzovať, hodnotiť) pedagogické javy a procesy a postupne sa učia projektovať, realizovať a hodnotiť vlastné edukačné výstupy. Dôležitá je aj fotodokumentácia didaktických výstupov (proces + výsledok).

Spolupráca cvičných učiteľov/iek a študentov/iek sa realizuje:

1.) pri práci s prípravami (návodmi -výstupmi) na realizáciu výučby

2.) pri konzultácii študentských príprav na vyučovanie

3.) pri analýze a hodnotení výstupov študentov/tiek

 

Za organizáciu praxe zodpovedá gestor štúdia, za odborno-pedagogickú, obsahovú náplň a kontrolu praxe v predmete výtvarná výchova zodpovedá didaktik/čka katedry.