Akreditované študijné programy

 

Študijný odbor: 1.1.3 Učiteľstvo umelecko  - výchovných a výchovných predmetov

 

1.         Študijný program: 1. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové, Bc.

2.         Študijný program: 1. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo výtvarného umenia - kombinačné, Bc.

 

Absolvent ŠP – Bc.  je pripravený pre úspešné pokračovanie v štúdiu na 2. a 3. st. vysokoškolského vzdelávania daného odboru. Má všeobecný rozhľad v oblasti pedagogiky, psychológie, pedagogickej psychológie ako aj vhľad do širších spoločenských súvislostí kultúry. V odborovej špecializácii získal rozšírený všeobecný základ z teoretických a praktických disciplín vizuálnej (a výtvarnej) kultúry, má osvojenú vizuálnu gramotnosť (na funkčnej úrovni). Má rozvinuté výtvarné myslenie, orientuje sa v problematike teórie a dejín vizuálnej umenia, semiotiky a interpretácie umenia. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania a mimoškolskej výchovy sústredených na záujmovú a voľnočasovú výtvarnú výchovu. Je spôsobilý pracovať v suportívnych zložkách inštitucionálnej výtvarnej edukácie, ako ako aj v oblasti mimoškolskej.

 

 

3.         Študijný program: 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové, Mgr.

4.         Študijný program: 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo výtvarného umenia - kombinačné, Mgr.

 

Absolvent ŠP Mgr. štúdia je kvalifikovaným učiteľom pre ročníky 1.-12. Ovláda fundament obsahu disciplín svojho študijného zamerania a spolu so získaním odborne-didaktického vzdelania získa odbornú a pedagogickú spôsobilosť projektovať, plánovať, organizovať a viesť výtvarno-edukačný proces v súlade s charakterom ŠP, chápajúcim tento proces ako iniciáciu dieťaťa do sveta vizuálnej kultúry a umenia. Jeho profesionálna stránka má sociálne a emocionálne, ako aj široké kultúrne dimenzie. Dokáže adaptovať kurikulárne projekty svojej oblasti pre lokálne podmienky a využívať pedagogický výskum. Absolvent je schopný orientovať sa v špeciálnej oblasti vizuálnej kultúry, veku primerane interpretovať umelecké artefakty v školskom prostredí, ako aj umelecké originály v špecifických podmienkach a prostredí umeleckých výstav a expozícií.

V edukačnej realite citlivo a koncepčne vytvára podmienky pre to, aby dieťa postupne prenikalo do vyjadrovacieho komunikačného aparátu vizuálneho umenia a vizuálnej komunikácie. Uvedomuje si prioritu princípy zážitkového vyučovania, efekty emocionálneho osobného zaangažovania a prežívania detí v procese poznávania umenia. Chápe a rešpektuje rozdiely medzi prostriedkami a cieľmi výtvarnej edukácie, k dieťaťu nepristupuje ako k výtvarnému umelcovi, ale dieťa oboznamuje a uvádza do estetiky vizuálnych foriem (uplatňuje artcentrický a čiastočne videocentrický prúd). S prehľadom sa orientuje v hlbších odborne – didaktických problémoch, dokáže ich riešiť a tvorivo ich aplikovať vo vyučovaní. Uvedomuje si význam a vzťah umeleckej (kultúrnej a širšej) tradície a umeleckého novátorstva, nevyhnutnosť toho, aby deti boli uvádzané do vnímania a prežívania súčasného umenia ako výrazu doby a aktuálneho obsahu. Využíva a vytvára alternatívne edukačné situácie.

 

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

 

5.         Študijný program: 3. stupeň vysokoškolského štúdia

            Didaktika výtvarného umenia, PhD.

Na štúdium ŠP PhD. štúdia sa môžu prihlásiť absolventi magisterského vysokoškolského štúdia v odbore 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – výtvarná výchova (resp. výchova umením) alebo príbuzného odboru ako aj 1.1.1 (napr. odbor Učiteľstvo akademických predmetov – estetika) prípadne aj niektorých ŠP 1.1.2. (z nich s estetickou/umeleckou orientáciou). Súčasťou prihlášky je predbežný zámerový projekt budúcej dizertačnej práce a prehľad doterajšej vedeckej, umeleckej a publikačnej činnosti. Obsahom prijímacej skúšky sú vedomosti z didaktiky výtvarného umenia (výtvarnej výchovy) a pedagogickej psychológie ako aj predpoklady štúdia vo zvolenom cudzom (svetovom) jazyku, resp. preukázanie dokladu o vykonaní štátnej skúšky z cudzieho (svetového) jazyka.

Absolvent je spôsobilý rozvíjať teóriu odboru didaktiky výtvarného umenia, vykonávať vysokokvalifikovanú profesiu, predovšetkým vysokoškolského učiteľa na fakultách s učiteľským zameraním, na SŠ, rovnako ako aj výskumného a metodicko-vývojového pracovníka v odborovej didaktike pre rezortné výskumno-vývojové a metodické pracoviská, koncepčno-programového pracovníka štátnej správy v školstve a osvete. Je schopný vykonávať profesionálnu prácu so 6. a 7. stupňom vzdelania podľa ISCED.