Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Témy záverečných prác

Témy záverečných prác

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC 2020/21

Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

TÉMY MAGISTERSKÝCH PRÁC

ZADANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2021-2022

1 JA A MOJI ZVLÁŠTNI ĽUDIA. Vzťahy figúry a priestoru, s následnou aplikáciou v kontexte vyučovania výtvarnej výchovy.

S vývojom spoločnosti sa mení aj filozofia obrazového sveta v orientácii na etické problémy. Figúry a bloky figúr, geometrické kompozície človeka. Skelet chrániaci vnútorný svet štruktúr voľne stekajúci ako živé médium. Spracovanie témy, v ktorej sa jednotlivé znaky postupne transformujú do príslušných kódov. Pracovať s termínom adaptácia, ktorý sa používa vo viacerých významoch. Konfrontovať vonkajšie s vnútorným, objektívne so subjektívnym.

2. XXL. Komunikácia a jej aplikácia vo vyučovaní výtvarnej výchovy.

Umenie ako prostriedok komunikácie. Prostredníctvom výtvarného umenia vymedziť to, čo ho spája s každým jazykom vo všeobecných termínoch teórie znakových systémov. Autorská reflexia ako inšpiračný zdroj: vzťah seba samého k reálnemu svetu a iným ľuďom. Odkrývanie vzťahov práve s týmto svetom. Hľadanie v rozmedzí emócií a rozumu, problematika vnímania a vizuality v umení, so zameraním sa na obsahové súvislosti a emocionálne znaky.

3. NAPRIEČ SLOVENSKOM. Krajinomaľba v kontexte súčasných výtvarných trendov a hodnôt kultúrnej tradície s ich aplikáciou vo vyučovaní výtvarnej výchovy.

Východiská: krajina, krajinka, krajinomaľba alebo zriedkavo pejsáž v kontexte súčasných výtvarných trendov s dôrazom na hodnoty kultúrnej tradície na Slovensku. Zamerať sa na jedinečnosť, konkrétnosť, pracovať s usmernenou imagináciou. Krajina je sama o sebe určitým rámcom, než samotnou vecou. Jej vnímanie a vystihnutie vyžaduje vzťah k reálnemu priestoru. Problematika vnímania a vizuality v umení.

4. ZMENA V ČASE, ZMENA V PRIESTORE. Pohyb a výtvarný prejav v kontexte vyučovania výtvarnej výchovy.

Časopriestor je štvorrozmerný priestor zjednocujúci trojrozmerný fyzikálny priestor a čas. Vnímanie času a priestoru je závislé od pozorovateľa. Časopriestor tvorí základný rámec pre možnosť realizácie fyzikálnych zákonov. Existencia pohybu prebiehajúceho postupne, posuvný pohyb ako opak vratného pohybu, futuristické obrazy a pohyb, ktorý sa zaznamenáva, kreslí, fotografuje, sníma alebo maľuje. Fragmentárne záznamy, reflexia rytmu, rituálny tanec, pantomíma, interpretácia, živelnosť aj spontánnosť.

5. NAVYŠE....

Téma, ktorú si vyberie z oblasti akreditovaného študijného programu KVK PF UMB samotný študent v kontexte vyučovania výtvarnej výchovy. Otvorená téma pre tých, ktorí chcú svoj názor podať inak, inakšie, iným spôsobom a po svojom...Očakávanie kreativity, tvorivosti, svojskej filozofie, uplatňovanie osobitného názoru, trh myšlienok a možno aj pomenovanie toho, čo tu nebolo zadané.. 

 TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC

ZADANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2021-2022

1. MEDZI VEREJNÝM A SÚKROMNÝM. Synkretizmus poézie a obrazu.

Synkretizmy tvoria jednu zo súčastí polyestetickej výchovy. Integrovanie výtvarného a literárneho umenia, či ďalších oblastí, skvalitňuje poznávanie a chápanie umení vo vzájomných súvislostiach. Dôraz na vnímanie, myslenie, kreatívne stvárňovanie, estetický vkus a konštruktívny prístupu k umeniu a krásnu vôbec.

2. NETRADIČNÉ MATERIÁLY.

Oblasť, v ktorej nie je nič nemožné a všetko sa môže premeniť v realitu. Tento pojem môžeme charakterizovať ako tvorivú činnosť, ktorá kladie dôraz na individualitu a najmä originalitu. V umení považujeme za špecifickú vlastnosť vzájomné vzťahy medzi jednotlivými zložkami, dynamické vzťahy - ich rovnováha sa stále porušuje a znova vytvára, súbor protikladov; hierarchia, vzájomná podriadenosť a nadriadenosť zložiek sa stále mení. Mimovoľný autorský vklad. Pokus a náhoda. Experiment. Názor. Východiskom je možnosť konfrontovať prierez súčasnou svetovou umeleckou tvorbou.

3. POETIKA KAŽDODENNOSTI. Fenomén zátišia v kontexte súčasných výtvarných trendov.

Aktuálnosť fenoménu zátišie nie je ľahké definovať. Postmoderné a súčasné umenie sa pod vplyvom eklekticizmu zaoberá všetkým, aktualizuje a zmiešava všetko predošlé. Altermoderna na postmodernu v mnohom nadväzuje, dochádza k mixovaniu a cielenej konfúzii žánrov. V každodennosti odhaľovať istoty, samozrejmosti, experimentovať s pokusom o autorský vklad pri dosahovaní vízie tohto žánru.

4. CONTRADICTIO IN ADIECTO. Primárne a sekundárne protiklady a rozpory.

Protiklady a rozpory ako fenomén v umení; orientácia, preferencia, zameranie a založenie v kontexte súčasných výtvarných trendov. Život v prostredí a podmienkach v ktorých žijeme, kým sme, kým sa cítime byť... nájsť si niekoho, s kým sa možno deliť o všetky radosti i starosti, je ťažké pre každého.

5. NAVYŠE....

Téma, ktorú si vyberie z oblasti akreditovaného študijného programu KVK PF UMB samotný študent v kontexte vyučovania výtvarnej výchovy. Otvorená téma pre tých, ktorí chcú svoj názor podať inak, inakšie, iným spôsobom a po svojom...Očakávanie kreativity, tvorivosti, svojskej filozofie, uplatňovanie osobitného názoru, trh myšlienok a možno aj pomenovanie

Profesor PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

tel.: +421 48 446 49 58

mob.: +421 905 639 235

e-mail: jaroslav.uhel@umb.sk

 

 

Témy záverečných prác na akademický rok 2021/22

Eva Hnatová akad. mal., ArtD.

  Bakalárske práce

1. Autorská reflexia výtvarného materiálu a jej edukačný potenciál.

    Anotácia: Funkcia materiálu v tvorivom výtvarnom procese. Materiál ako jeden z kľúčových  formotvorných prostriedkov výtvarného posolstva. Materializácia obsahu výtvarnej výpovede. Výtvarný materiál ako metafora. Materiál ako nositeľ významu v autorskej výpovedi. Koncept materiálu. Rôzne prístupy uplatnenia materiálu vo výtvarnom umení (tradičné umenie, súčasné umenie a rôzne smery a autorské stratégie).

Praktická realizácia: Forma spracovania bude závislá od autorského zámeru, vhodné je vybrať si nejaký konkrétny materiál

 2. Materiálová tlač a nájdená matrica v grafickej tvorbe a v edukačnom procese.

    Anotácia:  Okrem tradičných grafických techník a technológií spracovania matrice (tlačovej formy) sa v súčasnej grafike často uplatňujú ich alternatívne formy, ktoré v sebe skrývajú zaujímavý edukačný potenciál a možnosti uplatnenia v bežnej školskej praxi ale aj v neformálnom vzdelávaní. Cieľom práce bude zmapovať tieto alternatívne postupy, prístupy ich výrazové možnosti a hlavne ich edukačný potenciál. Materiál ako nositeľ výrazu. Materiál ako metafora. Materiál ako matrica (druhy materiálu, vlastnosti, štruktúra, povrch). Materiál a spôsob tlače.   Junk art. Recyklácia. Fenomén nájdeného.

    Praktická realizácia:  Autorská výpoveď s využitím týchto prístupov (grafický cyklus, autorská kniha, objekt, inštalácia, akcia, ilustrácie...), alebo metodický rad, prípadne pracovný zošit.

3. Svetlo a tma – čierna a biela.

    Anotácia:    Svetlo je jedným zo základných výrazových prostriedkov grafického umenia. Existuje mnoho prístupov, ako grafici s fenoménom svetla pracovali a pracujú.

Práca bude analyzovať tieto prístupy, pokúsi sa ich na príkladoch tvorby vybraných grafikov charakterizovať. Vzťah svetla k ostatným výrazovým  prostriedkom. Svetlo a tma. Svetlo v rôznych grafických technikách. Svetlo zobrazené a svetlo vlastné. Svetlo reálne a svetlo symbolické. Pozitív a negatív. Zosvetľovanie a stmavovanie. Svetlo a výraz. Svetlo a obsah... Súčasťou práce bude naznačenie didaktického potenciálu témy v neformálnom vzdelávaní.

Praktická realizácia: Grafický cyklus, alebo metodický rad dokumentujúci rôzne prístupy.

 4. Kresba ako pohybový akt. Procesuálna kresba a jej uplatnenie v edukačnom procese.                       

    Anotácia:    Pri kresbe, podobne ako pri iných médiách nás v tradičnom ponímaní umenia zaujímalo hlavne to, čo obraz zobrazoval, vyjadroval a akou formou. Každé tkéto vyjadrenie vzniklo ako výsledok určitého procesu odohrávajúceho sa v čase. Tieto aspekty sa však začali tématizovať až v umení 20. storočia. Témtizácii pohybu, procesu a času v kresbe by sa mala venovať táto téma, ktorá kresbu vníma ako záznam pohybu tela, nástroja, mechanizmu..., procesu v čase a priestore. Koncetuálna kresba. Kresba ako pohybová aktivita, akcia. Umenie tela. Gesto. Intermedialita a interdisciplinarita. Mapovanie týchto tendencií v umení. Takto vnímaná kresba má potenciál rozvíjať medzipredmetové vzťahy a nachádza uplatnenie aj v neformálnom vzdelávaní.

    Praktická realizácia:    Autorský projekt v médiu kresby.

 6. Zrkadlenie.

    Anotácia:  Zrkadlo a zrkadlenie. Odraz skutočnosti. Symbolika zrkadla. Zrkadlenie ako metafora. Krivé zrkadlo. Deformácia obrazu odrazu. Pohľad do zrkadla. Princípy zrkadlenia. Reflexné materiály. Zrkadlo vo výtvarnom umení. Uplatnenie témy v neformálnom vzdelávaní.

    Praktická realizácia: Autorská výpoveď na tému v médiu kresby, alebo v inom médiu, možnosť intermediálnych presahov.

7.  Veda versus umenie.

     Anotácia: Hľadanie súvislostí a prienikov medzi oblasťou vedy a výtvarného umenia. Podobnosti, odlišnosti, inšpirácie. Interdisciplinarita. Stratégie v súčasnom umení, ktoré využívajú vedecké poznanie, technológie a nástroje vedeckého bádania. Hľadanie možností uplatnenia v neformálnom vzdelávaní. Tému odporúčam študentom kombinačného štúdia.

     Praktická realizácia:     Autorský výtvarný projekt v ľubovoľnom médiu

 

8.  Zátišie - nature morte alebo still life?

    Anotácia:

    So žánrom zátišia sa stretol asi každý začínajúci výtvarník v rámci svojho školenia, je častým námetom diel starých majstrov, ktoré môžeme obdivovať    v zbierkach múzeí a galérií. Má mnoho podôb, jeho stvárnenie nájdeme v každom výtvarnom médiu a technike. Akými premenami prešlo? Aké možnosti umeleckého vyjadrenia nám ponúka v súčastnosti? Aké je uplatnenie tohto žánru v edukačnom procese? Práca je hľadaním odpovedí na položené otázky a predstavuje autorský projekt autora v ľubovoľnom médiu.

Praktická realizácia:

Autorský projekt prípadne metodický postup. Ľubovoľné médium.

 9. Funkcia farby v obraze.

    Anotácia: Farba, ako jeden z kľúčových vyjadrovacích prostriedkov výtvarného jazyka, zaujíma najvýznamnejšie uplatnenie v maľbe. Nikdy však nie je izolovaná od ostatných vyjadrovacích prostriedkov. Aké má medzi nimi postavenie, aké vyjadrovacie možnosti nám ponúka? Čo to farba je? Ako ju môžeme vo vzťahu k maľbe chápať (vnem či hmota)? Ako farba pôsobí? Ako s ňou pracovali výtvarníci, v čom sa líšili ich prístupy v práci s farbou v jednotlivých obdobiach, slohoch, štýloch? Aké možnosti nám ponúka súčasnosť?

    Praktická realizácia: Maliarsky autorský projekt metodického charakteru   

10. Môj meter štvorcový – záznamy a premeny.

      Anotácia:    Jeden meter štvorcový zeme, nie je veľmi veľká plocha, ale ak sa na ňu pozrieme pozorne, nielen raz, ale možno každý deň, zistíme, že sa tam nachádza a odohráva množstvo drobných zázrakov. Pokúsme sa ich objaviť, zaznamenať, hľadajme pohľady, formy, médiá, techniky, ktoré môžeme uplatniť. Čo nám takýto pohľad ponúka pre edukačnú prax?   

    Praktická realizácia:    Autorský projekt metodického charakteru

11. Téma, ktorú si formuluje sám študent + jej aplikácia v školskej praxi.

Magisterské práce

 1. Papier veľa znesie. Tvorivé spracovanie papiera vo výtvarnej výchove.

    Anotácia:    Papier je vo výtvarnom umení jedným z kľúčových materiálov. Jednak ho môžeme vnímať ako materiál podložky a nevieme si bez neho predstaviť kresbu, maľbu, grafiku, ale v súčasnom umení nadobúda papier svoje autonómne postavenie. Umenie papiera. Umenie ručného papiera. Autorský papier.    Technologické postupy (rezanie, strihanie, trhanie, skladanie, krčenie, lepenie...). Rôzne techniky spracovania papiera (koláž, dekoláž, muchláž, krkváž, origami, kirigami, quilling...). Recyklácia. Umenie z odpadu. Realizácie s papierom môžu mať plošný, priestorový (plastika, objekt, inštalácia) aj intermediálny charakter. Papier nachádza veľké a mnohoraké uplatnenie vo výtvarnej edukácii. Cieľom práce bude mapovať tieto možnosti, využiť ich vo vlastnej tvorbe a overiť ich v didaktickej praxi.

    Praktická realizácia:    Autorský projekt.

 2. Výtvarné aktivity ako prostriedok rozvíjania medzipredmetových vzťahov v školskej praxi.

    Anotácia:   Súčasné výtvarné umenie nám ponúka širokú škálu roznych prístupov, tvorivých stratégií, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v edukačnej praxi v najširšom slova zmysle. Nielen na hodinách výtvarnej výchovy, ale takmer na každej vyučovacej hodine. Majú potenciál rozvíjať kritické myslenie, vytvárať zážitkovú bázu v rámci motivácie, emocionalizovať vyučovací proces, socializovať skupinu... Práca sa zameriava na skúmanie týchto možností v teoretickej rovine, smeruje k vytvoreniu metodického materiálu s týmto zameraním, overí a vyhodnotí ho  v podmienkach školskej praxe.    

    Praktická realizácia:   Metodický materiál

 3. Čo s gýčom v tvorbe, výtvarnej výchove a v živote?

Anotácia: Fenomén gýču je v spojitosti s umením často diskutovanou témou. Môžeme o ňom uvažovať aj mimo umenia? Je len estetickou kategóriou? Čo je gýč? Ako ho rozpoznáme? Charakterizuje ho forma, alebo aj obsah, námet? Prečo a ako sa gýč objavuje v súčasnom umení? Je potrebné ho demaskovať? V spojitosti s gýčom je možné si klásť mnohé ďalšie otázky a práca by mohla hľadať odpovede na tie kľúčové. Práca môže mať teoretický, alebo teoreticko-praktický charakter a jej súčasťou bude aj aplikácia v edukačnom procese.

Praktická realizácia:

a/ možnosť realizovať výskum

b/ vytvorenie pracovných listov zameraných na rozpoznávanie gýču

c/ autorská výpoveď reagujúca na fenomén

 

4. Procesuálne stratégie vo výtvarnej tvorbe a v edukácii.

   Anotácia:    Tématizácia procesu, premeny pohybu a času vo výtvarnej tvorbe a formy ich uchopenia. Odhaľovanie tvorivého ale aj edukačného potenciálu procesuálnych stratégií. Konceptuálne umenie. Land art. Umenie akcie. Mapovanie v rámci dejín umenia v domácom a medzinárodnom kontexte. Projektové vyučovanie. Medzipredmetové vzťahy. Overenie možností uplatnenia v didaktickej praxi.

Praktická realizácia:  Autorský projekt, ktorý je možné realizovať v rôznom médiu, možný je intermediálny presah.

 5.  Fantaskné predstavy vo výtvarnom stvárnení a v edukácii.

     Fanázia. Imaginácia. Fantaskno. Sen a snívanie. Tvory a potvory – tvary a patvary. Mýty, báje, rozprávky. Expresivita. Kreativita. To sú niektoré pojmy     a náznak možných rámcov uvažovania o tejto téme.

     Realizácia.    Autorský projekt v ľubovoľnom médiu.

6. Téma, ktorú si formuluje sám študent + jej aplikácia v školskej praxi.

 Znenie zadaní je rámcové, počíta s konkretizáciou, ktorá môže viesť aj k pozmeneniu názvu práce. Študenti, ktorí chcú riešiť vlastnú tému, by mi mali predložiť jej názov a anotáciu aspoň v podobe, aká je pri vyššie uvedených témach. Kontaktujte ma čo najskôr, aby som vami navrhovanú tému mohla vložiť do aisu.

   

Mgr.art. Emília Rigová, ArtD.

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

„Sieť“

Táto téma má rôzne možnosti interpretácie a uchopenia. Sieť ako materiál, či mechanický nástroj, sieť ako pojem v spoločnosti, v urbanizme, v doprave.

Formálne možnosti témy:

 • Architektonický alebo sochársky objekt
 • Zásah do verejného priestoru
 • Digitálna foto-koláž
 • inštalácia v priestore

 „Krajina“

Táto téma má rôzne možnosti interpretácie a uchopenia.  Krajina a príroda tvorí životný priestor človeka a predsa vzťah k nej, k prostrediu, k svetu sa v rôznych etapách umeleckého (historického) obdobia menil.

Enviromentálny  multimediálny projekt smerujúci k aktuálnej výpovedi o našom (individuálnom) vzťahu a živote v nej

Formálne možnosti témy:

 • Architektonický alebo sochársky objekt
 • Multimediálny objekt
 • Zásah do verejného priestoru
 • Digitálna foto-koláž
 • inštalácia v priestore
 • iné

Autoportrét

Táto téma má rôzne možnosti interpretácie a uchopenia.  Autoportrét v kontexte histórie, materiálový „časozber“, forma typologickej vzorky – od klasického zobrazenia až po intermediálne možnosti, vímanie kategŕie priestoru a času , vzťah tela a telesnosti atď..

Formálne možnosti témy:

 • Digitálna foto-koláž
 • inštalácia v priestore
 • Objekt
 • Foto – denník
 • Foto objekt
 • Multimediálny objekt

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

Akademický rok 2020/2021

Učiteľstvo výtvarného umenia

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii

1. Uplatnenie medzipredmetových vzťahov pri tvorbe a realizácii výtvarného projektu.

Anotácia: Záverečná práca skúma možnosti uplatnenia výtvarného projektu v edukačnom procese výtvarnej výchovy s prepojením na medzipredmetové vzťahy. Na základe zistení navrhuje inováciu v podobe výtvarného projektu.

 2.Učebnice výtvarnej výchovy a ich uplatnenie v edukačnom procese.

Anotácia: Záverečná práca skúma možnosti uplatnenia učebníc výtvarnej výchovy v edukačnom procese výtvarnej výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ. Analyzuje ich obsah a porovnáva ho so súčasnými učebnými osnovami. Ponúka zistenia z názorov učiteľov na možnosti uplatnenia učebníc v pedagogickej praxi.

 3.Vplyv výtvarného umenia na rozvoj osobnosti žiaka nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Anotácia: Záverečná práca skúma možnosti, ktoré ponúka výtvarné umenie pre rozvoj osobnosti žiaka. Prostredníctvom analýzy metodických postupov a výtvarného prejavu žiakov hľadá odpoveď na otázku: Do akej miery ovplyvňujú zvolené metodické postupy učiteľov výtvarnú výpoveď žiakov?