Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Akreditované študijné programy

 

Študijný odbor: 1.1.3 Učiteľstvo umelecko  - výchovných a výchovných predmetov

 

1.         Študijný program: 1. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové, Bc.

2.         Študijný program: 1. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo výtvarného umenia - kombinačné, Bc.

 

Absolvent ŠP – Bc.  je pripravený pre úspešné pokračovanie v štúdiu na 2. a 3. st. vysokoškolského vzdelávania daného odboru. Má všeobecný rozhľad v oblasti pedagogiky, psychológie, pedagogickej psychológie ako aj vhľad do širších spoločenských súvislostí kultúry. V odborovej špecializácii získal rozšírený všeobecný základ z teoretických a praktických disciplín vizuálnej (a výtvarnej) kultúry, má osvojenú vizuálnu gramotnosť (na funkčnej úrovni). Má rozvinuté výtvarné myslenie, orientuje sa v problematike teórie a dejín vizuálnej umenia, semiotiky a interpretácie umenia. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania a mimoškolskej výchovy sústredených na záujmovú a voľnočasovú výtvarnú výchovu. Je spôsobilý pracovať v suportívnych zložkách inštitucionálnej výtvarnej edukácie, ako ako aj v oblasti mimoškolskej.

 

 

3.         Študijný program: 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové, Mgr.

4.         Študijný program: 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Učiteľstvo výtvarného umenia - kombinačné, Mgr.

 

Absolvent ŠP Mgr. štúdia je kvalifikovaným učiteľom pre ročníky 1.-12. Ovláda fundament obsahu disciplín svojho študijného zamerania a spolu so získaním odborne-didaktického vzdelania získa odbornú a pedagogickú spôsobilosť projektovať, plánovať, organizovať a viesť výtvarno-edukačný proces v súlade s charakterom ŠP, chápajúcim tento proces ako iniciáciu dieťaťa do sveta vizuálnej kultúry a umenia. Jeho profesionálna stránka má sociálne a emocionálne, ako aj široké kultúrne dimenzie. Dokáže adaptovať kurikulárne projekty svojej oblasti pre lokálne podmienky a využívať pedagogický výskum. Absolvent je schopný orientovať sa v špeciálnej oblasti vizuálnej kultúry, veku primerane interpretovať umelecké artefakty v školskom prostredí, ako aj umelecké originály v špecifických podmienkach a prostredí umeleckých výstav a expozícií.

V edukačnej realite citlivo a koncepčne vytvára podmienky pre to, aby dieťa postupne prenikalo do vyjadrovacieho komunikačného aparátu vizuálneho umenia a vizuálnej komunikácie. Uvedomuje si prioritu princípy zážitkového vyučovania, efekty emocionálneho osobného zaangažovania a prežívania detí v procese poznávania umenia. Chápe a rešpektuje rozdiely medzi prostriedkami a cieľmi výtvarnej edukácie, k dieťaťu nepristupuje ako k výtvarnému umelcovi, ale dieťa oboznamuje a uvádza do estetiky vizuálnych foriem (uplatňuje artcentrický a čiastočne videocentrický prúd). S prehľadom sa orientuje v hlbších odborne – didaktických problémoch, dokáže ich riešiť a tvorivo ich aplikovať vo vyučovaní. Uvedomuje si význam a vzťah umeleckej (kultúrnej a širšej) tradície a umeleckého novátorstva, nevyhnutnosť toho, aby deti boli uvádzané do vnímania a prežívania súčasného umenia ako výrazu doby a aktuálneho obsahu. Využíva a vytvára alternatívne edukačné situácie.

 

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

 

5.         Študijný program: 3. stupeň vysokoškolského štúdia

            Didaktika výtvarného umenia, PhD.

Na štúdium ŠP PhD. štúdia sa môžu prihlásiť absolventi magisterského vysokoškolského štúdia v odbore 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – výtvarná výchova (resp. výchova umením) alebo príbuzného odboru ako aj 1.1.1 (napr. odbor Učiteľstvo akademických predmetov – estetika) prípadne aj niektorých ŠP 1.1.2. (z nich s estetickou/umeleckou orientáciou). Súčasťou prihlášky je predbežný zámerový projekt budúcej dizertačnej práce a prehľad doterajšej vedeckej, umeleckej a publikačnej činnosti. Obsahom prijímacej skúšky sú vedomosti z didaktiky výtvarného umenia (výtvarnej výchovy) a pedagogickej psychológie ako aj predpoklady štúdia vo zvolenom cudzom (svetovom) jazyku, resp. preukázanie dokladu o vykonaní štátnej skúšky z cudzieho (svetového) jazyka.

Absolvent je spôsobilý rozvíjať teóriu odboru didaktiky výtvarného umenia, vykonávať vysokokvalifikovanú profesiu, predovšetkým vysokoškolského učiteľa na fakultách s učiteľským zameraním, na SŠ, rovnako ako aj výskumného a metodicko-vývojového pracovníka v odborovej didaktike pre rezortné výskumno-vývojové a metodické pracoviská, koncepčno-programového pracovníka štátnej správy v školstve a osvete. Je schopný vykonávať profesionálnu prácu so 6. a 7. stupňom vzdelania podľa ISCED.