Stratégie vo výtvarnej edukácii 2 – kontinuita a rozvoj didaktických kompetencií študentov v študijných programoch PF UMB

Informácie o projekte

Riešiteľský tím realizuje aplikovaný výskum v oblasti prípravy študentov pre výtvarnopedagogickú prax a rozvoj ich didaktických kompetencií. Didaktické kompetencie študentov vo vzťahu k výtvarnej edukácii zahŕňajú špecifické schopnosti plánovania, prípravy, realizácie výtvarnej činnosti učiacich sa, ako aj hodnotenia procesov a produktov výtvarnej činnosti učiacich sa. Koncepcia projektu nadväzuje na inovačný proces didaktiky výtvarnej edukácie. Súbežne so zavádzaním do praxe plánujeme aplikovaný výskum orientovaný na overovanie vytvorených didaktických postupov. Implementujeme aktuálne stratégie ako e-learningovú podporu praktickej prípravy študentov, servicelearning vo výtvarnej oblasti a metodických materiálov pre využívanie nových didaktických pomôcok v oblasti výtvarnej edukácie. Okrem tvorby pôvodných študijných materiálov na Pedagogickej fakulte chceme pridružiť aj zmysluplné a vhodne časované podujatia smerované k širšej či užšej verejnosti. Výstupmi projektu sú podujatia pre špecifické cieľové skupiny a odborné publikácie na tému výtvarných stratégií na prvých stupňoch vzdelávania (predprimárnom, primárnom).

Číslo projektu:KEGA 003UMB-4/2019
Doba riešenia:1. jan. 2019 - 31. dec. 2021
Vedúci projektu:Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD. - zástupca
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.
Mgr. Miloslava Borošová-Michalcová
Zahraničný projekt:nie