Konferencia - Výtvarná edukácia v premenách času

Výtvarná edukácia v premenách času

Cieľom konferencie je podpora vedy a výskumu v oblasti výtvarnej kultúry, umenia a vzdelávania. Našou snahou je poskytnúť priestor na prezentáciu výsledkov výskumu a praxe v oblasti výtvarnej kultúry, výtvarného umenia, výtvarnej pedagogiky a výtvarnej výchovy. Konferencia poskytne priestor na diskusiu o problémových oblastiach a hľadaní návrhov na riešenie.

 Konferencia je jedným z výstupov projektu: Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže (VEGA 1/0179/17)

 Účasť na konferencii je bezplatná.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník. Príspevky odprezentované na konferencii budú po recenznom konaní zaradené do vedeckej alebo odbornej časti zborníka.

 Dôležité termíny:

 - Prihlásenie sa na konferenciu: 25.03. 2019

 - Zverejnenie programu: 03.04. 2019

 - Zaslanie príspevok upravených podľa šablóny: 30.04. 2019 * Príspevky zaslať na adresu: kvk.pf.umb@gmail.com

Šablóna príspevku: sitahni tu