PARALELNE

Katedra výtvarnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici poskytuje doktorandské štúdium v študijnom programe Didaktika výtvarného umenia s právom udeľovať titul PhD. Prví absolventi (šesť interných a traja externí) ho ukončia koncom letného semestra tohto akademického roka. Čiastkové výstupy – výtvarné diela predstavujú doktorandi v Galérii M. Galandu od 3. mája do 7. júna 2013 paralelne so svojimi školiteľmi.

Prof. Milan Sokol, akad. maliar (1952). Grafik, ktorý prezentuje slovenskú výtvarnú tvorbu na mnohých domácich i významných medzinárodných výstavách a sympóziách. Je školiteľom Mgr. Evy Beňačkovej (1959), riaditeľky ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici, téma dizertačnej práce: Alternatívne spôsoby tlače a možnosti ich uplatnenia v edukácii, Mgr. Adriány Koscelníkovej (1987), téma dizertačnej práce: Edukačné aspekty písma, textu a lettristického obrazu v sekundárnom vzdelávaní.

Prof. Ján Kudlička ArtD. (1948). Pôsobí na KU v Ružomberku, prednáša na Akadémii umení v B.Bystrici a na Akadémii J. Dlugoša v Czenstochovej, maliar, grafik, vystavuje doma i v zahraničí, držiteľ mnohých domácich i zahraničných ocenení. Je školiteľom Mgr. Patrície Biarincovej (1971), učiteľky v Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku a na KU v Ružomberku, téma dizertačnej práce: Tvorivé osvojovanie umenia na sekundárnom stupni vzdelávania prostredníctvom ľudového umenia.

Doc. Jaroslav Uhel, ArtD. (1954). Maliar, grafik, knižný dizajnér, zastáva funkciu prodekana pre rozvoj, držiteľ domácich i zahraničných ocenení za umeleckú tvorbu. Je školiteľom Mgr. Jarmily Demkovej (1987), téma dizertačnej práce: Časopriestorové vzťahy v médiu maľby, Mgr. Zuzany Fujeríkovej (1985), téma dizertačnej práce: Maliarsky experiment ako komunikačný prostriedok, Mgr. Zuzany Királovej (1983), téma dizertačnej práce: Výrazové prostriedky fotografie vo vyučovaní výtvarnej výchovy, Mgr. Márie Matavovej (1985), téma dizertačnej práce: Spolupráca galérie a školy, Mgr. Jakuba Navrátila (1987), téma dizertačnej práce: Telo a telesnosť v kontexte súčasných umeleckých stratégií vo výtvarnom umení, PeadDr. Renáty Pondelíkovej (1964), pôsobí v Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici, téma dizertačnej práce: Riešenia výtvarných problémov pomocou grafických programov na hodinách výtvarnej výchovy.

Katedra výtvarnej kultúry, ktorej úlohou i cieľom je dosahovať vysokú úroveň pedagogického pôsobenia, prezentuje svoje výsledky na vedeckých medzinárodných konferenciách, na domácich i zahraničných výstavách a v médiách. Môžem s uspokojením konštatovať, že výstavou PARALELNE sa napĺňa nielen umelecký, ale aj didaktický odkaz Mikuláša Galandu novým generáciám.

Miroslav Bartoš