Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

NOC VÝSKUMNÍKOV 2019

Na NOCI VÝSKUMNÍKOV 2019 mala Katedra výtvarnej kultúry PF UMB vlastný stánok s názvom Zaznamenaj pohyb II. – procesuálna kresba, kresliace mechanizmy. Aktivity, ktoré sme ponúkali verejnosti mali interdisciplinárny charakter a prepájali výtvarnú činnosť, konkrétne kresbu s fyzikálnymi procesmi a pohybom tela. Kresby vznikali ako zaznamenávanie pohybu rôznych predmetov bežnej spotreby, jednoduchých mechanizmov z nich vytvorených, detských hračiek, a telesnej aktivity. Každý účastník si v stánku mohol vytvoriť vlastnú kresbu, alebo sa spolupodieľať na vytvorení kolektívnej kresby.

Za katedru sa akcie zúčastnili: PhDr. Renáta Pondelíková, PhD., akad. mal. Eva Hnatová, ArtD., a študenti Bc. Ivana Šiagiová, Bc. Barbora Jobová a Bc. Marek Galamb.