Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra výtvarnej kultúry

Katedra výtvarnej kultúry PF UMB zabezpečuje vysokoškolskú prípravu učiteľov v oblasti výtvarného (a dnes aj vizuálneho) umenia. Pole jej pôsobnosti (veda a výučba) vyplýva z prienikov a synergií tých oblastí, ktoré sa pohybujú na osi medzi výtvarno-pedagogickou teóriou a praxou, umeleckou tvorbou a reflexiou širšej vizuálnej kultúry. Katedra podporuje a rozvíja výtvarnú kreativitu študentov nielen v praktickom umeleckom smere, ale aj v smere zmysluplného využitia a jej aplikovanie v edukačnej realite školy.

Katedra nadväzuje partnerské vzťahy s viacerými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku – napríklad Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Stredoslovenská galéria, Stredoslovenské múzeum, Štátna vedecká knižnica, Divadlo tanca, Krajské osvetové stredisko a Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a iné. Výsledky tejto kooperácie vyúsťujú do kvalitných výstavných a publikačných výstupov. Medzinárodné aktivity katedry zahrňujú spoluprácu so zahraničnými pedagogickými i umeleckými partnerskými školami v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku a Srbsku. Učitelia katedry sa pravidelne zúčastňujú výstav, sympózií a tvorivých workshopov, medzinárodných konferencií a sú členmi medzinárodných porôt a organizácií.

Hlavné oblasti výskumu:

Ponuka vzdelávania:

V akademickom roku 2021/22 sa študijné programy do prvých ročníkov nebudú otvárať.

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie