Dejiny kresťanstva

Informácie o publikácii

Táto kniha má pôvod v príprave prednášok z dejín kresťanstva na Teologicko-misijnom seminári (dnes Katedra evanjelikálnej teológie a misie) Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rokoch 1993–1995. V priebehu práce sa ukázala potreba hlbšieho spracovania dejín kresťanstva z evanjelikálneho teologického pohľadu s prihliadnutím na udalosti sekulárnych dejín, preto sa charakter pôvodných skrípt výrazne zmenil v rozsahu a hĺbke spracovania.