Religiozita, spiritualita a hodnoty v katechéze: vplyv katechézy na vývin religiozity a hodnotových orientácií rómskych detí

Informácie o publikácii

Práca popisuje proces morálneho vývinu a vývinu religiozity u detí v teóriách rôznych autorov, pretože porozumenie tomuto procesu je dôležitým faktorom pri vytváraní efektívnych metodík „náboženskej výchovy“. Publikácia podrobne opisuje výskum zameraný na hodnotové orientácie a religiozitu rómskych detí mladšieho školského veku.