Transformatívna teológia - Transformative Theology

Informácie o projekte

Predmetom projektu je vyskúmať diachronickú a synchronickú dimenziu transformatívnej teológie v kontexte súčasného výskumu evanjelikálnej teológie v SR ako aj v okolitých krajinách. Projekt pozostáva z filozofického, teologického a hermeneutického výskumu a následne z analýzy výskumných zistení a prípravy publikovaných výstupov zistení z výskumu v podobe publikácií a časopiseckých štúdií.

Číslo projektu:27/2017/OPS-58
Doba riešenia:1. jún. 2017 - 31. dec. 2019
Vedúci projektu:doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Spoluriešitelia:doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Zahraničný projekt:áno