Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pokyny k odovzdaniu záverečných prác

POKYNY K ODOVZDANIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC v akademickom roku 2023/2024 v riadnom termíne

Magisterské štúdium:
Odovzdanie záverečnej práce, vloženie ZP do EZP a prihlásenie sa na štátnu skúšku: do 03. 05. 2024 do 12.00 h
Vloženie posudkov do systému AiS (vedúci, oponent) - najmenej 3 pracovné dni pred štátnou skúškou
Štátne skúšky s obhajobou záverečnej práce: 20. 05. - 31. 05. 2024 

Bakalárske štúdium:
Odovzdanie záverečnej práce, vloženie ZP do EZP a prihlásenie sa na štátnu skúšku: do 24. 05. 2024 do 12.00 h
Vloženie posudkov do systému AiS (vedúci, oponent) - najmenej 3 pracovné dni pred štátnou skúškou
Štátne skúšky s obhajobou záverečnej práce: 10. 06. - 21. 06. 2024 

Náhradné a opravné termíny nájdete v Harmonograme štúdia na PF UMB 2023/2024

Ďalšie dôležité informácie a dokumenty k záverečným prácam: https://www.pdf.umb.sk/studenti/koncim-studium/zaverecne-prace/