RSS RSS print

Projekty - aktuálne a ukončené

Aktuálne riešené projekty:

 

Názov projektu: Probácia a mediácia ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov pomáhajúcich profesií
Typ projektu: KEGA
Čislo projektu: 025UMB-4/2014
Vedúci projektu za UMB: doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Riešitelia z KSP: PhDr. Peter Papšo, PhD.
Doba riešenia: 2014 - 2016

Anotácia projektu: Problematika probácie a mediácie ako nová špecifická oblasť vysokoškolského vzdelávanie je súčasťou pregraduálnej prípravy pracovníkov viacerých pomáhajúcich profesií, najmä sociálnej práce. Vypracovanie obsahového zamerania prípravy študentov v tejto oblasti v druhom stupni vysokoškolského štúdia považujeme v súčasnosti za jednu z aktuálnych úloh v oblasti obsahovej integrácie vysokoškolského vzdelávania študentov pomáhajúcich profesií ako aj diverzifikácie obsahu vzdelania v študijnom odbore sociálna práca. Predpokladanými prínosmi projektu bude zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania pracovníkov pomáhajúcich profesií v oblasti probácie a mediácie, zlepšenie uplatniteľnosti absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií a rozšírenie možností využitia nadobudnutých vedomostí v širších sociálnych kontextoch.

 

Názov projektu : Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku
Typ projektu: Štipendijný program EHP-Slovensko
Čislo projektu: EEA/EHP-SK06-IV-V-02
Vedúca projektu za UMB: PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Riešitelia a riešiteľky z KSP: prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD., doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., PhDr. Marek Stachoň, PhD., PhDr. Peter Papšo, PhD., PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Doba riešenia: 2015 - 2016

Anotácia projektu: Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu študijných programov v študijnom odbore sociálna práca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Lillehammer University College, posilniť praktické vzdelávanie študentov v medzinárodnom kontexte, rozvíjať interdisciplinárne vzdelávanie a vytvoriť platformu pre dlhodobú spoluprácu medzi partnermi. Zámerom projektu je tiež zvýšiť kvalitu sociálnych služieb a podporiť sociálnu inklúziu osôb odkázaných na sociálne služby,  nakoľko projekt sa prioritne sústreďuje na oblasť sociálnych služieb. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom spolupráce vzájomnej spolupráce akademických pracovníkov a pracovníčok na Slovensku a v Nórsku zameranej na výmenu skúseností a poznatkov týkajúcich sa teoretickej a praktickej prípravy študentov a študentiek sociálnej práce a výskumných aktivít realizovaných partnermi, vydania spoločnej vysokoškolskej učebnice, ktorá bude určená pre študentov  a študentky oboch univerzít,  zorganizovania spoločnej konferencie, vydania spoločných odborných článkov a mobilít akademických pracovníkov a pracovníčok a študentov a študentiek.

 

Názov projektu : CIVCIL: Competent in Volunteering, Competent in Life (Kompetentný v dobrovoľníctve, kompetentný v živote)
Typ projektu: Erazmus +
Čislo projektu: 2014-2-SK02-KA205-00364
Vedúca projektu za UMB: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Riešitelia z KSP: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Doba riešenia: 2015 - 2017

Anotácia projektu:  V projekte CIVCIL vystupuje Katedra sociálnej práce PF UMB ako partner projektu. Na projekte spolupracujeme s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií (koordinátor projektu), Dobrovoľníckym centrum v Cluji, Rumunsko, s Dobrovoľníckym centrom v Osijeku, Chorvátsko, s Pedagogickým lýceom Gheorghe Sincai v Zalau v Rumunsku a s chorvátskou Iniciatívou ´Citizens Democratic Initiative Project´. Projekt CIVCIL sa zameriava na sociálnu inklúziu a zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením prostredníctvom dobrovoľníctva a uznanie kompetencií, ktoré vďaka dobrovoľníckym skúsenostiam nadobudnú. Tento cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom vytvorenia a adaptovania on-line nástrojov umožňujúcich potvrdenie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva. Na Slovensku takýto nástroj vytvorila Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2014  s názvom D-zručnosti pre zamestnanie (http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra.sk). Partnerom v Chorvátsku a v Rumunsku umožní tento projekt vytvoriť on-line nástroje adaptované na ich podmienky v ich krajinách. V rámci projektu partneri vytvoria webovú stránku, kde predstavia nástroje na overovanie a potvrdzovanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva v európskych krajinách. Druhou časťou projektu je vytvorenie osnov a tréningových materiálov a samotná realizácia tréningov manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zameraných na mladých ľudí so znevýhodnením. Cieľom tréningov je pripraviť pracovníkov a pracovníčky organizácií pre prácu s mladými ľuďmi s určitou formou znevýhodnenia a ich aktivizovanie  v oblasti dobrovoľníctva. Očakávaným výsledkom projektu je samotné zapojenie mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva, zvýšenie kvality manažmentu mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením a propagácia dobrovoľníctva v krajinách participujúcich na projekte. Projekt podporovaný programom Európskej únie Erazmus +. Viac informácií: www.civcil.eu

 

Názov projektu: Mladí ľudia v meste Banská Bystrica
Čislo projektu: KOMUNITA-2016/1/014/D
Koordinátorka: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Doba riešenia: november 2016 - marec 2017

Cieľ projektu: hlavným cieľom projektu je zabezpečiť relevantné, aktuálne a kvalitné podklady pre tvorbu modernej mládežníckej politiky v meste Banská Bystrica a zdôvodnenie jej realizácie.

 

Ukončené projekty:

Zoznam projektov riešených KSP v rokoch 2000 - 2014

Kontaktný formulár

=