Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

The Award goes to Universities

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

Vďaka projektu sa študenti našej univerzity môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu. Počas projektu sa tím učiteľov z rôznych katedier UMB vyškolil v metodike vedenia programu DofE, vytvoril materiály k jeho implementácii a meraniu jeho prínosov na univerzite a vzdelával a viedol študentov v rámci výberového dvojsemestrálneho predmetu, zameraného na rozvoj ich vedomostí a zručností v práci s mladými ľuďmi podľa tejto metodiky. Študenti a študentky absolvovali nielen teoretickú prípravu, ale ich úlohou bolo viesť podľa metodiky DofE minimálne jedného účastníka tak, aby smeroval k dosiahnutiu bronzovej úrovne ceny. 

Viac o projekte www.dofe.umb.sk 

Hlavné výstupy projektu: 

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Lucia Galková, Jaroslav Kompán, Katarína Kurčíková, Lívia Nemcová, Robert Sabo, Jana Šolcová: Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu vo vysokoškolskej príprave. Príručka pre učiteľov a učiteľky. 1. vyd. – Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1700-5

Lívia Nemcová, Jana Šolcová, Alžbeta Brozmanová Gregorová, Robert Sabo, Jaroslav Kompán, Katarína Kurčíková, Lucia Galková, Ján Kaliský. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – základy mentoringového vedenia mladých ľudí v praxi. Vysokoškolská učebnica. 1. vyd. – Banská Bystrica: Belianum Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. ISBN 978-80-557-1617-6

V prípade záujmu Vám publikácie z projektu zašleme aj v tlačenej podobe.