The Award goes to Universities

Informácie o projekte

V rámci projektu sa na Univerzta Mateja Bela ako jedinej univerzite na Slovensku začal rozvoj programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Vyhlasovateľ:

The Duke of Edinburgh`s International Award

Číslo projektu:45/2017
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Robert Sabo , PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
doc. PhDr. Katarína Vančíková, PhD. Mgr. Jana Stehlíková, PhD.
Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
PhDr. Lucia Kamarášová, PhD.
Zahraničný projekt:áno

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

Vďaka projektu sa študenti našej univerzity môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu. Počas projektu sa tím učiteľov z rôznych katedier UMB vyškolil v metodike vedenia programu DofE, vytvoril materiály k jeho implementácii a meraniu jeho prínosov na univerzite a vzdelával a viedol študentov v rámci výberového dvojsemestrálneho predmetu, zameraného na rozvoj ich vedomostí a zručností v práci s mladými ľuďmi podľa tejto metodiky. Študenti a študentky absolvovali nielen teoretickú prípravu, ale ich úlohou bolo viesť podľa metodiky DofE minimálne jedného účastníka tak, aby smeroval k dosiahnutiu bronzovej úrovne ceny. 

Viac o projekte www.dofe.umb.sk 

Hlavné výstupy projektu: 

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Lucia Galková, Jaroslav Kompán, Katarína Kurčíková, Lívia Nemcová, Robert Sabo, Jana Šolcová: Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu vo vysokoškolskej príprave. Príručka pre učiteľov a učiteľky. 1. vyd. – Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1700-5

Lívia Nemcová, Jana Šolcová, Alžbeta Brozmanová Gregorová, Robert Sabo, Jaroslav Kompán, Katarína Kurčíková, Lucia Galková, Ján Kaliský. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – základy mentoringového vedenia mladých ľudí v praxi. Vysokoškolská učebnica. 1. vyd. – Banská Bystrica: Belianum Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020. ISBN 978-80-557-1617-6

V prípade záujmu Vám publikácie z projektu zašleme aj v tlačenej podobe.