Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu študijných programov v študijnom odbore sociálna práca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Lillehammer University College, posilniť praktické vzdelávanie študentov v medzinárodnom kontexte, rozvíjať interdisciplinárne vzdelávanie a vytvoriť platformu pre dlhodobú spoluprácu medzi partnermi. Zámerom projektu je tiež zvýšiť kvalitu sociálnych služieb a podporiť sociálnu inklúziu osôb odkázaných na sociálne služby,  nakoľko projekt sa prioritne sústreďuje na oblasť sociálnych služieb, ale týka sa aj na prípravy študentov sociálnej práce a výskumných aktivít realizovaných partnermi, vydania spoločnej vysokoškolskej učebnice, určenej pre študentov  oboch univerzít,  zorganizovania spoločnej konferencie, vydania spoločných odborných článkov a mobilít akademických pracovníkov a pracovníčok a študentov a študentiek.