Service Learning Upscaling Social Inclusion for Kids (SLUSIK)

Informácie o projekte

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia rozšírením a posilnením sociálnych a občianskych kompetencií, zlepšením porozumenia a formovaním životných hodnôt u študentov a študentiek stredných škôl.

Číslo projektu:621448-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Doba riešenia:1. dec. 2020 - 30. nov. 2022
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Koordinátor projektu:Európske dobrovoľnícke centrum
Spoluriešitelia:Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
PhDr. Lucia Galková, PhD.
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Zahraničný projekt:áno

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia rozšírením a posilnením sociálnych a občianskych kompetencií, zlepšením porozumenia a formovaním životných hodnôt u študentov a študentiek stredných škôl. V rámci projektu sa vytvorí model založený na stratégii service learning pre stredné školy. Model bude založený na metodike neformálneho vzdelávanie a bude  oboznamovať deti školského veku s témami súvisiacimi s dobrovoľníctvom a jeho prínosmi. Aktívna účasť v tomto modeli umožní mladej generácii identifikovať, porozumieť a hľadať riešenia výziev v ich komunitách.

Projekt spája 7 partnerov z 5 členských štátov EÚ. Táto téma bola vybraná na základe skúseností zapojených partnerských organizácií, ktoré - pôsobením v sektoroch formálneho a neformálneho vzdelávania  - zistili medzi absolventmi škôl nedostatok sociálnych a občianskych kompetencií a následné obmedzenie ich schopností spoločensky sa angažovať.

Projekt pomôže pomôže spojiť mimovládne organizácie, sektor občianskej spoločnosti a vzdelávací sektor s cieľom lepšie rozvíjať občianske kompetencie u detí školského veku.