Probácia a mediácia ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov pomáhajúcich profesií

Informácie o projekte

Problematika probácie a mediácie ako nová špecifická oblasť vysokoškolského vzdelávanie je súčasťou pregraduálnej prípravy pracovníkov viacerých pomáhajúcich profesií, najmä sociálnej práce. Vypracovanie obsahového zamerania prípravy študentov v tejto oblasti v druhom stupni vysokoškolského štúdia považujeme v súčasnosti za jednu z aktuálnych úloh v oblasti obsahovej integrácie vysokoškolského vzdelávania študentov pomáhajúcich profesií ako aj diverzifikácie obsahu vzdelania v študijnom odbore sociálna práca. Predpokladanými prínosmi projektu bude zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania pracovníkov pomáhajúcich profesií v oblasti probácie a mediácie, zlepšenie uplatniteľnosti absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií a rozšírenie možností využitia nadobudnutých vedomostí v širších sociálnych kontextoch.

Číslo projektu:KEGA 025UMB-4/2014
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Spoluriešitelia:PhDr. Peter Papšo, PhD.
Zahraničný projekt:nie