Kreovanie modelu supervízie organizácie ako špecifickej formy v systéme supervízie v sociálnej práci

Informácie o projekte

Projekt bude zameraný na analýzu a skúmanie supervízie realizovanej v organizáciách pôsobiacich v sociálnej sfére (ďalej len „sociálne organizácie“) v kontexte supervízie celej organizácie ako súčasti a špecifickej formy supervízie v sociálnej práci. Zámerom projektu je priniesť ucelený pohľad na problematiku supervízie organizácie a vytvorenie modelu supervízie organizácie ako jednej z nepreskúmaných špecifických oblasti v systéme supervízie v sociálnej práci. Zároveň je zámerom projektu identifikovať možnosti a limity jej realizácie v sociálnych organizáciách v podmienkach SR (detské domovy, krízové strediská, organizácie poskytujúce sociálne služby apod.) prostredníctvom kvalitatívneho výskumu realizovaného u supervízorov pôsobiacich a realizujúcich pravidelnú supervíziu v sociálnych organizáciách. Na tvorbu teórie (Model supervízie organizácie) bude použitá zakotvená teória ako induktívna vedecká metóda. Projekt v rámci a po jeho realizácii prispeje k hlbšiemu vedeckému poznaniu predmetnej problematiky.

Číslo projektu:VEGA 1/0374/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. – zástupca
Mgr. Matej Almáši – doktorand
Mgr. Jana Vrťová - doktorand
prof. Dr. Vladimír Labáth, PhD. – PdF KU
Mgr. Estera Kövérová, PhD. – PdF UK
PhDr. Elena Ondrušková, PhD. – PdF UK
Mgr. Daša Malíková – doktorand PdF UK
Zahraničný projekt:nie