Kreovanie modelu supervízie organizácie ako špecifickej formy v systéme supervízie v sociálnej práci

Informácie o projekte

Hlavným cieľom vedeckého projektu bolo kreovanie modelu supervízie ako špecifickej formy v systéme supervízie v SP. V zmysle naplnenia tohto cieľa sme si stanovili aj ďalšie ciele a to: zistiť aktuálny stav realizácie supervízie v organizáciách pôsobiacich v sociálnej sfére, získať relevantné údaje o realizácii supervízie organizácie a identifikovať možnosti a limity realizácie supervízie na Slovensku a identifikovať špecifiká supervízie organizácie a vymedziť teoreticko-metodologické zázemie modelu supervízie organizácie. Tieto ciele sme naplnili prostredníctvom realizácie pološtruktúrovaných rozhovorov so supervízormi a supervízorkami. Hlavný cieľ vedeckého projektu, ale aj ďalšie ciele boli dosiahnuté kreovaním jednotlivých modelov supervízie organizácie, identifikovaním predpokladov a limitov supervízie organizácie, ktoré vznikli na základe analýzy a vyhodnotenia dát získaných od participantov a participantiek výskumu.

Číslo projektu:VEGA 1/0374/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. – zástupkyňa
Mgr. Matej Almáši – doktorand
Mgr. Jana Vrťová - doktorandka
prof. Dr. Vladimír Labáth, PhD. – PdF KU
Mgr. Estera Kövérová, PhD. – PdF UK
PhDr. Elena Ondrušková, PhD. – PdF UK
Mgr. Daša Malíková – doktorand PdF UK
Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu bolo na základe analýzy aktuálneho stavu, exitujúcich výskumov a historicko-teoretického backgroundu problematiky kreovať model supervízie organizácie. Riešitelia projektu vzhľadom k minimálnym dátam vo svete k problematike celú publikačnú trajektóriu smeroval k identifikovaniu supervízie organizácie ako špecifickej formy v supervízii. Štyri identifikované modely boli spracované v publikácii Modely supervízie organizácie – výskumné reflexie. Kreovanými modelmi sú: 1) Supervízia organizácie orientovaná na zhodnotenie kvality služieb; 2) Supervízia organizácie ako sprevádzanie v procese zmeny; 3) Supervízia organizácie zameraná na identifikovaný problém v organizácii; 4) Supervízia organizácie ako pomáhajúca metóda v rozvoji organizácie, čím sa podarilo rozšíriť vedeckú platformu o poznatky o supervízii organizácie a modeloch supervízie a spracovať tak ucelenú koncepciu supervízie organizácie a konceptualizovať ju v systéme supervízie v sociálnej práci.

The project aimed to develop a model of organizational supervision based on an analysis of the current state, existing research and the historical and theoretical background of the issue. Due to the lack of global data, the entire publication trajectory aimed to identify organizational supervision as a specific form within supervision. The four identified models specified in the publication Models of Organizational Supervision – Research Reflections include: 1) organizational supervision aimed at service quality evaluation; 2) organizational supervision as a guide in the process of change; 3) organizational supervision focused on the problem in the organization; 4) organizational supervision as a helping method in the development of the organization. The researchers thereby expanded the scientific platform with knowledge on organizational supervision and its models and thus developed a comprehensive concept of organizational supervision and conceptualized it in the system of supervision in social work.

Najvýznamnejšie výstupy:

Vaska, Ladislav - Brozmanová Gregorová, Alžbeta - Vrťová, Jana (2020). Modely supervízie organizácie - výskumné reflexie. 1. vyd., Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2020. - 166 s. [11,10 AH] [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-557-1806-4; ISBN 978-80-557-1807-1 [on-line].

Vaska, Ladislav (2021). Supervízia organizácie. 1. vyd., Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2021. - 76 s. [8 AH] [online]. ISBN 978-80-557-1807-1 [on-line].

Vaska, Ladislav - Vrťová, Jana (EDS). (2020). Vedecké odpovede na aktuálne otázky supervízie v sociálnej práci: zborník vedeckých štúdií. 1. vyd., Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2020. - 186 s. [online] ISBN 978-80-557-1762-3 [online].