Cook for future: New vet horizonts for social inclusion in food service

Informácie o projekte

Číslo projektu:2017-1-ES01-KA202-038142
Doba riešenia:1. jan. 2018 - 31. dec. 2019
Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD., PhDr. Peter Papšo, PhD.
Zahraničný projekt:áno

Dobre sa zamestnať nie je v súčasnej dobe pre mladého človeka ľahké. O to ťažšie to je, ak takýto mladý človek navyše trpí nejakým hendikepom, či už zdravotným, mentálnym, alebo aj sociálnym. Z toho dôvodu sa spojili Fundación Escuela de la Solidaridad (Španielsko), Fundación Tomillo (Španielsko), Cooperativa Sociale Artemide Onlus (Taliansko) a Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko), aby spoločne riešili medzinárodný projekt Erasmus + financovaný Európskou úniou pod názvom Cook for future: New vet horizonts for social inclusion in food service. Projekt vychádza najmä z potreby získavať kompetencie v rozvoji hospodárskych iniciatív v oblasti sociálneho podnikania, aby sa na trhu práce vytvorili nové pracovné príležitosti tak pre pracovníkov, ako aj užívateľov sociálnych inštitúcií. Hlavným cieľom je podporovať začlenenie znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločnosti, znížiť verejné výdavky a umožniť sociálnym podnikom vytvárať v rámci „generatívneho blaha“ ekonomicky udržateľné projekty. Projekt tiež môže napomôcť k riešeniu aj ďalšieho veľkého problému súčasnej doby, ktorým je potravinový odpad. Navrhuje totiž vzdelávať a stimulovať malé sociálne podniky, ich pracovníkov, resp. budúcich pracovníkov, okrem iného aj v postupoch znižovania potravinového odpadu.  V projekte si jeho realizátori teda stanovili viacero čiastkových cieľov. Prvým je vytvoriť európsku stratégiu odbornej prípravy odborníkov sociálneho podnikania v oblasti stravovacích služieb. Druhým je v nadväznosti na to vypracovať európsku stratégiu odbornej prípravy osôb ohrozených sociálnym vylúčením zameranej na rozvoj ich schopností sebazamestnania. Tretím je podporovať kvalitu a udržateľnosť služieb sociálneho stravovania a sociálneho podnikania v oblasti stravovacích služieb v súlade so zásadami „generatívneho blaha“, aby sa zabezpečila ich sebestačnosť. Štvrtý cieľ je znížiť verejné výdavky prostredníctvom podpory samostatnosti sociálnych podnikov v oblasti stravovacích služieb a rozvoj sebestačných sociálnych iniciatív. Posledný piaty cieľ je pripraviť školenia pre koordinátorov služieb v oblasti inkluzívnych pohostinných zariadení pre rôzne znevýhodnené skupiny občanov. Ako je z uvedeného možné vidieť, veľa aktivít je zameraných na oblasť vzdelávania. Práve prípravu týchto vzdelávacích aktivít koordinuje v projekte slovenská strana, teda zamestnanci Katedry sociálnej práce PF UMB, nakoľko táto katedra už aj v súčasnosti vzdeláva v spolupráci s Ekonomickou fakultou UMB študentov v študijnom programe Ekonomika a manažment sociálnej práce, čo má k téme samotného projektu blízko. Participujúci zamestnanci Katedry už pripravili študijný program pre manažérov podnikov zamestnávajúcich znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Samotné vzdelávanie bude prebiehať formou neformálneho vzdelávania a bude realizované v španielskej Granade pre záujemcov z celého európskeho priestoru. Máme za to, že takéto vzdelávanie môže výrazne pomôcť mladým ľuďom znevýhodneným rôznymi druhmi hendikepu a uľahčiť im vstup na trh práce, čím následne aj zdvihnúť kvalitu ich života. Výstupom z projektu budú aj ďalšie potrebné a užitočné „produkty“, ako napríklad kniha dobrých praxí v oblasti zamestnávania ľudí s hendikepom v oblasti stravovacích služieb, či databáza takýchto podnikov v európskom priestore.