Spolupráca v zariadeniach sociálnych služieb

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, podpísali 16. novembra 2020 Memorandum o spolupráci. Spoločnými silami tak chcú zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 
„Prvýkrát dochádza k tomu, že za gescie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorú reprezentuje pán docent Vaska, podpisujeme dohody s 11-timi vzdelávacími vysokoškolskými inštitúciami, ktoré na dobrovoľnej báze zorganizujú študentov, aby pomohli v tejto ťažkej situácii v zariadeniach sociálnych služieb,“ uviedol minister práce Milan Krajniak. „Vďaka tejto spolupráci, vďaka študentom pomôžeme zariadeniam sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré v prípade karantény zariadenia a výpadku vlastných zamestnancov získajú personál na zabezpečenie starostlivosti o klientov a nebudeme musieť vykonať opatrenia hospodárskej mobilizácie,“ povedal Milan Krajniak.

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.: "Aktuálne oslovujeme pre spoluprácu študentov a študentky sociálnej práce a budeme čakať na požiadavky zariadení.  V zmysle memoranda o spolupráci budeme viesť zoznam študentov a študentiek ochotných zapojiť sa do poskytovania pomoci a v prípade že budeme mať požiadavky zo zariadení, budeme s nimi o ich potrebách aktuálne komunikovať a prepájať ich s našimi študentmi a študentkami.  Túto formu zapojenia sa budeme po splnení nami stanovených podmienok uznávať študentom a študentkám ako formu odbornej praxe. Naši študenti a študentky sociálnej práce boli aktívni vo viacerých mestách a obciach pri poskytovaní pomoci už pri prvej vlne pandémie a aj pri celoplošno testovaní, takže veríme, že v prípade potreby sa zapoja aj teraz".

Viac informácií nájdete tu.

Video z tlačovej besedy