Odborný seminár Hendikep nie je prekážkou

Hendikep nie je prekážkou

V utorok 12. marca 2019 Katedra sociálnej práce PF UMB v spolupráci s Národným podnikateľským centrom v Banskej Bystrici zorganizovala odborný seminár pod názvom „Hendikep nie je prekážkou“. Účastníkmi seminára boli študenti a študentky študijného programu Sociálna práca a programu Ekonomika a manažment sociálnej práce a tiež externí účastníci. Na seminári získali informácie o tom, aké zvýhodnenia pre podnikanie zdravotne postihnutých osôb a zamestnávanie hendikepovaných ponúka naša legislatíva, aké právne formy podnikania existujú, aké sú špecifiká podnikateľského plánu, formy podpory zo strany štátu, kde hľadať grantové výzvy a investorov. Prednášku viedla PhDr. Marcela Václavková Konrádová MBA, cert. Mgmt., ktorá napriek vlastným zdravotným problémom našla spôsob sebarealizácie a úspešne pomáha iným. Účastníci získali informácie a zorientovali sa v problematike podnikania znevýhodnených osôb. Boli im predstavené spôsoby a možnosti realizovania integračných aktivít v sociálnej oblasti prostredníctvom ekonomickej aktivizácie. Študenti a študentky budú prichádzať vo svojej praxi do kontaktu s takouto kategóriou ľudí, ktorí budú chcieť realizovať svoj podnikateľský zámer, respektíve bude potrebné ich informovať a odborne im asistovať pri tomto zámere. Podujatie bolo nielen praktickou ukážkou pracovného života hendikepovaných, ale celkovo pridanou hodnotou štúdia prítomných študentov a študentiek. V neposlednom rade seminár inšpiroval k zámeru zriadiť chránenú dielňu po skončení štúdia a poukázal na špecifiká tohto podnikania v porovnaní s  „bežným“ podnikaním. Sociálne podnikanie nemá za cieľ vysoké zisky, ale má vysokú spoločenskú hodnotu. Integruje znevýhodnené skupiny do spoločnosti, čím stabilizuje spoločnosť ako celok.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu, momentálne na RD

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215

PhDr. Marek Stachoň, PhD.

PhDr. Marek Stachoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry,katedrový koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu a program Erasmus+, koordinátor rozvrhu

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 108