Celoslovenské kolo ŠVOČ

30. apríla 2019 sa na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre konal 16. ročník celoslovenského kola súťaže Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) v odbore sociálna práca. 2. miesto v magisterskom stupni získala naša študentka Daniela Ivanová s prácou na tému Dôsledky vstupu SR do EÚ na zamestnanosť občanov. Školiteľom bol doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. z PF UMB. Srdečne gratulujeme!