Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti detí v materskej škole

Publikácia je výstupom projektu KEGA č. 013UMB-4/2017 Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu.