Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

APVV 17-0557 - Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii

Líderstvo v edukácii sa stalo prioritnou témou vzdelávacej politiky na celom svete a školy 21. storočia sa definujú cez piliere silných lídrov, sebaistých učiteľov a inovatívnych prístupov. Predkladaný projekt APVV reaguje na mnohé z národných potrieb v tejto oblasti, ktoré však aktuálne saturujú mimovládne neziskové organizácie. Smerujeme preto k teoretickému ukotveniu problematiky, koncepčnému návrhu kompetenčného modelu líderstva v edukácii a tiež k tvorbe modelu rozvojového programu pre lídrov v školách (pedagogickí a vedúci pedagogickí zamestnanci), ktorý bude v modifikáciách uplatniteľný na úrovni pregraduálnej i postgraduálnej prípravy (kontinuálne vzdelávanie, neformálne výcviky). Projekt má interdisciplinárny akčný charakter s akcentom na aplikáciu nevyhnutných psychologických poznatkov z oblasti diagnostiky, psychometrie, dizajnu a implementácie intervencie na poli osobnostného rozvoja, a z oblasti evaluácie efektov takejto intervencie. Ciele projektu tvoria platformu pre spoluprácu domácich i zahraničných akademikov (psychológia, andragogika, pedagogika, etická výchova), lektorov vzdelávania z rôznych sektorov a pre inštitúcie, ktoré sa na vzdelávaní budúcich lídrov slovenských škôl podieľajú na formálnej i neformálnej úrovni ako priamy odberatelia výstupov pre prax (univerzity, Štátna školská inšpekcia, Komenského Inštitút).

Riešiteľský tím PF UMB

Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Riešitelia:

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

doc.PhDr. Zlata Vašašová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

PhDr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Vladimír Poliach, PhD.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

interná doktorandka: Mgr. Hana Kocurová

Základné informácie o projekte

Model kľúčových kompetencií

Vzdelávací program

Implementácia

 


 

Výstupy:

Líderstvo v škole - prístupy, požiadavky, príprava; Sollárová, Rovňanová, Heinzová (2022)

Inventár typov správania sa lídra - manuál a slovenské normy; Kaliská, Heinzová (2022)

Líderstvo v edukácii; Ďuricová, Sollárová, Poliach (2021)