Koncept vzdelávania detí novodobých migrantov v západných krajinách EÚ

Informácie o projekte

Cieľom projektu je identifikácia súčasného stavu vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a je zameraný na vytvorenie jednotného konceptu vzdelávania tých detí, ktoré sa pripravujú na komisionálne (rozdielové) skúšky v SR. Výstupy projektu budú podkladom aj pre odborné pracoviská v SR, ktoré majú vo svojej kompetencii danú problematiku (MŠ VVaŠ SR, ŠPÚ, ÚSŽZ, MPC SR). Výsledkom projektu bude návrh konceptu pre skvalitnenie činnosti vzdelávacích centier.

Číslo projektu:KEGA 012UMB-4/2017
Doba riešenia:2017 - 2018
Vedúci projektu:prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
Zahraničný projekt:nie