Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Poradenské služby pre študentov

Členky odborného tímu

Doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. (lada.kaliska@umb.sk)

Pracuje na Katedre psychológie v pozícii učiteľa, výskumníka i garanta bakalárskeho stupňa jednoodborovej psychológie. Dlhodobo sa venuje problematike edukačného prostredia a jeho vplyvu na úspešnosť, výkony, prežívanie a správanie sa žiakov s akcentom na socio-emocionálne činitele. Zúčastnila sa mnohých tréningov a krátkodobých výcvikov zameraných na aktívne formovanie osobnosti človeka. Zároveň pracuje aj ako školský psychológ na strednej škole, kde uľahčuje cestu sebapoznania adolescentom v procese adaptácie na nové školské prostredie, zefektívnenia procesu učenia sa, zvládania záťaže a pri kariérovom rozhodovaní.

 PaedDr. Lucia Pašková, PhD. (lucia.paskova@umb.sk)

Pôsobí na Katedre psychológie od r. 2002 predovšetkým ako odborná asistentka. Vedecko-výskumne sa realizovala a realizuje ako spoluriešiteľka viacerých úspešných grantov VEGA, UGA a APVV. Dlhodobo sa venuje predovšetkým problematike výkonu, výkonovej motivácie, ale i pozitívnej psychológie, zvládania stresu a rozvoja kreativity. Absolvovala viaceré tréningy i krátkodobé výcviky rozvíjajúce osobnosť človeka.

 Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.  (michaela.vanova@umb.sk)

Psychologička a psychoterapeutka vo výcviku Gestalt, lektorka Kurzu efektívneho rodičovstva. Oblasti jej záujmu sú školská a poradenská psychológia, psychoterapia - najmä osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí, ako aj podpora rodičom a učiteľom pri ich výchovnom pôsobení. 

 PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.   (jana.stehlikova@umb.sk)

Pôsobí na Katedre psychológie PF UMB od roku 2006. Venuje sa problémovému správaniu žiakov, aspektom prosociálneho a emocionálneho rozvoja detí a žiakov v rodinnom a edukačnom prostredí školy. Absolvovala viaceré tréningy a krátkodobé výcviky v oblasti rozvoja komunikačných a asertívnych zručností, transakčnej analýzy, v oblasti rozvoja reziliencie – zvládania náročných, krízových situácií a konfliktných situácií v rodinnom a školskom prostredí.  Pracuje aj ako školská psychologička na základnej škole.