Tézy k štatnym skúškam_2021

Učiteľstvo psychológie:

Tézy_ŠS_Mgr.

Tematické okruhy_ŠS_Bc.

Odbor psychológia (Mgr. + Bc.):

Obhajoba záverečnej práce prebieha formou kolokviálnej skúšky. Študenti pri obhajobe záverečnej práce preukazujú vedomosti z absolvovaného študijného programu Psychológia, chápanie psychologických súvislostí v kontexte tematického zamerania svojej záverečnej práce, kde preukážu schopnosť integrovane využiť všetky nadobudnuté vedomosti pri adekvátnej argumentácii. Absolvent pred komisiou odpovedá na otázky zadané členmi komisie, ktoré vychádzajú z tematického zamerania záverečnej práce a integrujú psychologické znalosti v odbore psychológia.