Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie pre uchádzačov o štúdium v roku 2021/2022 + tézy

Milé uchádzačky a uchádzači o štúdium psychológie, aktuálne podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2021/2022 sú nasledovné:

- pre odbor Psychológia (Bc.): Spôsob výberu uchádzačov sa uskutoční na základe písomného testu vedomostnej orientácie (z predmetu Psychológia a Biológia) v rozsahu stredoškolského učiva, posúdenia znalosti práce s textom v anglickom jazyku na B1 úrovni a posúdenia všeobecných rozumových schopností. Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy v aktuálnej situácii realizované online formou. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania.

Tézy na prijímacie pohovory_Psychológia Bc._2021/2022

-pre odbor Psychológia (Mgr.): Prijímanie na študijný program sa uskutočňuje na základe študijných výsledkov dosiahnutých v bakalárskom stupni štúdia a aktivít uchádzača relevantných k študijnému odboru. Základnou podmienkou pre prijatie je ukončené štúdium v bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia v zmysle § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách. Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 100 bodov. Posudzované sú 3 kritéria: (a) celkový prospech počas bakalárskeho stupňa štúdia vyjadrený váženým študijným priemerom – 50 bodov, (b) prospech z predmetov štátnej skúšky a obhajoby bakalárskej práce – 30 bodov, (c) absolvované aktivity relevantné k študijnému odboru – 20 bodov.

Ďalšou základnou podmienkou prijatia na štúdium je príbuznosť študijného odboru ukončeného bakalárskeho štúdia. Vyžaduje sa, aby uchádzač ukončil predchádzajúce bakalárske štúdium výhradne v študijnom odbore 7701 Psychológia alebo magisterský stupeň učiteľstva psychológie.

- pre odbor Učiteľstvo psychológie (Bc. + Mgr.): prijímačky sú odpustené

Ďalšie informácie o prijímacom konaní a dôležitých termínoch najdete tu: https://www.pdf.umb.sk/chcem-studovat/co-este-potrebujete-vediet/dolezite-terminy/