RSS RSS print

Granty a publikačná činnosť

Členovia Katedry psychológie riešili a riešia výskumné úlohy fakultné, univerzitné, ako aj grantové úlohy VEGA MŠVVaŠ SR a SAV:

 • Grantová úloha VEGA č. 1/0711/10 "Overovanie psychometrických vlastností nástroja na meranie črtovej emocionálnej inteligencie" (zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.)
 • Grantová úloha VEGA č. 1/0719/10 "Overovanie metodiky na meranie Triarchickej koncepcie inteligencie R. J. Sternberga v slovenských podmienkach. Interkultúrna komparácia." (zodpovedná riešiteľka: PaedDr. Lada Kaliská, PhD.)
 • Grantová úloha UGA (Univerzitná grantová agentúra UMB) "Perfekcionizmus vo vzťahu k vybraným osobnostným premenným" (2010-2012; zodpovedná riešiteľka: PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.)
 • Grantová úloha UGA (Univerzitná grantová agentúra UMB) "Aktuálne otázky problematiky učebných štýlov a možnosti formovania edukácie založenej na poznatkoch o učebných štýloch" (2011-2013; zodpovedná riešiteľka: PaedDr. Lada Kaliská, PhD.)
 • Grantová úloha VEGA č. 1/1080/12 "Adaptácia nových metodík na posudzovanie morálneho usudzovania v kontexte mravnej výchovy adolescentov" (zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ján Kaliský, PhD; zástupkyňa zodp.riešiteľa: PaedDr. Lada Kaliská, PhD.)
 • Grantová úloha VEGA č. 1/0945/13 „Overovanie psychometrických vlastností nástrojov na meranie črtovej emocionálnej inteligencie: pokračujúci projekt - 2. časť“ (zodpovedná riešiteľka: Mgr. Ing. Eva Nábělková, PhD.)
 • Grantová úloha VEGA č. 1/0547/13 "Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík" (zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.) - spoluriešitelia z katedry psychológie: Mgr.Ing.Eva Nábělková, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.)
 • Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici ITMS 26110230077 Aktivita 1.2. Inovácia študijných programov na PdF a FHV UMB prostredníctvom Service Learning (Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ) Doba trvania projektu : 01/2013 – 12/2014 (odborná pracovníčka aktivity: Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.)
 • Projekt APVV - 0713 - 12  "Implementácia kurikulárnej reformy na základných školách v Slovenskej Republike" (zodp. riešiteľ: doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.), spoluriešiteľ z katedry psychológie: Mgr. Vladimir Poliach, PhD.
 • Projekt ESF - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť: 018/2012/1.2/OPV "Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB" (fakultná koordinátorka: doc. PaedDr. D. Hanesová, PhD., asistentka aktivít 1.3, 1.4: Mgr. Janka Lajčiaková, PhD.)
 • VEGA1/0065/09  Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole (spoluriešiteľka doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.)
 • VEGA 1/0694/10 Teoreticko-metodologické aspekty skúmania súčasného stavu a perspektív záujmového vzdelávania dospelých v systéme neformálnej edukácie – doba riešenia od r. 2010-2012 (spoluriešiteľka za Katedru psychológie prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.)

 • VEGA – 1/0754/13 Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých – doba riešenia od r. 2013-2015 (spoluriešiteľka za Katedru psychológie prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.)

 • KEGA – 025 UMB -4/2014 Probácia a mediácia ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov pomáhajúcich profesií – doba riešenia od r. 2014-2015 (spoluriešiteľka za Katedru psychológie prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.)

 • International Visegrad Fund – Small Grant: project No: ID 11410116 “How to help children from families of ethnic minorities in their adaptation to school in the V4 countries?” (vedúci riešiteľ za PdF UMB KPs – Prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., spoluriešitelia: Mgr. Eva Lacková, v spolupráci s Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poľsko + PF JEP Ústí nad Labem)

 • VEGA 1 /0266/14 Indikátory kvality života v kontexte edukácie ( zástupca vedúceho riešiteľa Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.)
 • Projekt ESF – Vzdelávanie. NFP 26140230012, 2013 – 2015 Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej školy (doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. – Spoluriešiteľ, externý expert)
 • VEGA  1/0072/15 Emocionálno-sociálne aspekty agresie v mladšom školskom veku v kontexte modernej školy  (zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.,  zástupca vedúceho riešiteľa PhDr. Jana  Stehlíková, PhD. , spoluriešiteľka Lucia Pašková, PhD.) 
 • VEGA 1/0598/15 „Dieťa na prahu vzdelávania“ (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, spoluriešiteľ za Katedru psychológie: PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.)

 • Projekt APVV-14-0176  Didaktické prostriedky uľahčujúce  implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ (prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD., spoluriešiteľ za Katedru psychológie: PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.)

 • Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity – doba riešenia od r. 2015, ŠO MŠ VVaŠ SR. Projekt je realizovaný v spolupráci s PF Sombor, Srbsko 2015-8774/13472:1-200A MŠVV a Š SR, Vedúca riešiteľka prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., spoluriešiteľka z katedry psychológie: Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
 • ITEL/OECD Teacher Knowledge Survey, Dodatok č. 3 k zmluve č.169/2015, (2017) Výskum pedagogických znalostí študentov učiteľstva a učiteľov v praxi- ITEL-001UMB-15 Vedúca projektu: Ing. Alena Tomengová, PhD., spoluriešiteľ za katedru psychológie: Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
 • VEGA 1/0931/16 „Psycho-fyziologická diagnostika stresu v rámci predštartových stavov v úpolových športoch.“ Katedra telesnej výchovy a športu, Vedúci projektu: PhDr., Mgr. Miroslav Slížik, PhD., za katedru psychológie: PaedDr. Lucia Pašková, PhD. – zástupkyňa vedúceho projektu.

 • VEGA 1/0760/16„Vzťah agresivity a vybraných osobnostných charakteristík športovcov v súvislosti k športovému zameraniu, výkonnosti a veku“ Katedra telesnej výchovy a športu – vedúca riešiteľka Mgr. Miroslava Rošková, PhD., spoluriešiteľky za katedru psychológie: Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
 • VEGA č. 1/0654/17 „Teoretická a empirická analýza komplementarity modelov emocionálnej inteligencie v kognitívnom, biologickom a socio-kultúrnom kontexte“   Zodpovedná riešiteľka: doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.  Ďalší členovia katedry: prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc., doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., Mgr. Ing. Eva Nábělková, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
 • KEGA – 012UMB-4/2017  „Koncept vzdelávania detí novodobých migrantov v západných krajinách EÚ.“ Vedúca riešiteľka: prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD., spoluriešiteľka: doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
 • KEGA – 013UMB-4/2017 „Tvorba kurikula v oblasti jazykovej a literárnej gramotnosti v novoakreditovanom bakalárskom štúdiu.“ Vedúca projektu: doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. - Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, spoluriešiteľka za katedru psychológie: Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
 • KEGA - 006UMB-4/2017 „Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií“ Vedúca projektu: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., projekt podaný za CEV, spoluriešiteľ z katedry psychológie: Mgr. Denisa Šukolová, PhD. – zástupca vedúceho projektu
 • VEGA 1/0815/18 "Rozvoj kognitívnych kompetencií detí v podmienkach materskej školy pomocou fyzikálneho experimentu". Zástupca hlavného riešiteľa: prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
 • APVV-170557 "Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii" 09/2018-06/2022, zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Zoznamy publikačnej činnosti členov Katedry psychológie za posledné obdobie:

Publikačná činnosť r. 2016-17

Publikačná činnosť r. 2015-16

Publikačná činnosť r.2014

Publikačná činnosť r.2013

Publikačná činnosť r.2012

Publikačná činnosť r.2011

Publikačná činnosť r.2010

 

Kontaktný formulár

=