Školská psychológia: história a perspektívy 2018

V dňoch 17. - 18. október 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach konala medzinárodná konferencia pri príležitosti

  • 100. výročia narodenia profesora Jána Hvozdíka a
  • 50. výročia otvorenia štúdia psychológie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.

Konferencie sa za Katedru psychológie PF UMB v Banskej Bystrici aktívne zúčastnili: doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., PaedDr. Lucia Pašková, PhD., PaedDr. Jana Stehlíková, PhD. a Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

 

viac informácií a fotografií nájdete na: https://schoolps2018.weebly.com/fotogaleria.html