Prax

Obsahová náplň praxí v študijných programoch 1.1.4 (Pedagogika - vychovávateľstvo, Sociálna pedagogika) v súlade s Metodickým pokynom č. 1/2019 k zabezpečeniu praxí na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici: