Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác študentov končiacich ročníkov

Študenti Katedry pedagogiky končiacich ročníkov,

pri odovzdávaní záverečných prác sa riaďte termínmi v upravenom Harmonograme štúdia na PF 2019/2020 a pokynmi k štátnym skúškam  na web stránke PF UMB. Komunikujte s vedúcimi záverečných prác.

Venujte pozornosť aj nasledujúcemu upresneniu:

Pri odovzdávaní záverečných prác zašlite na mailovú adresu sekretariátu KPg   maria.slusna@umb.sk

  • analytický list.

                    Na štátnu skúšku prineste so sebou a vložte do jedného euroobalu (odovzdávate sekretárke Katedry pedagogiky):

  • 1x neprepisovateľný nosič CD-R (elektronická verzia práce na CD-R musí byť vo formáte PDF a musí byť identická s tlačenou verziou práce a s verziou práce vloženou do EZP! Obal CD musí obsahovať zmenšenú formu titulného listu bakalárskej/diplomovej práce. CD má byť v plastovom obale alebo v obálke na CD).
  • 2x vytlačenú (zo systému AIS) a Vami podpísanú (autor)  licenčnú zmluvu v slovenskom jazyku (1x pre Univerzitnú knižnicu, 1x Vám bude zaslaná poštou späť na adresu, po podpise nadobúdateľa). (pozn. šablóna „31“ platí pre LZ so súhlasom so zverejnením ZP bez odkladnej lehoty a s odkladom od 1 do 12 mesiacov, šablóna „59“ platí na odklad od  13 do 36 mesiacov (s podpisom p. dekana)).

 

  • vytlačený Protokol o kontrole originality, ktorý vezmete zo sebou do miestnosti, pre konanie štátnej skúšky a odovzdáte ju zapisovateľovi skúšobnej komisie.