Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Penitenciárna starostlivosť verzus probačná a mediačná služba (s osobitným zreteľom na prevenciu delikvencie a kriminality u detí a mládeže)