Vplyv elektronických médií na správanie a rozvíjanie prierezových spôsobilostí generácie Z

Informácie o projekte

Problematika elektronických médií vo vzťahu k socializácii a vývinu detí a mládeže a ich správaním v súčasnej pretechnologizovanej spoločnosti sa stáva čoraz častejšie predmetom záujmu odbornej verejnosti. Novágenerácia Z vyrastá v ére rozvoja technológií a neustálych spoločenských zmien. Pripraviť túto generáciu na meniace sa podmienky a na nové zamestnania vyžaduje výraznejší rozvoj prierezových spôsobilostí vo vzdelávacom systéme. Tie sa vymedzujú v troch kľúčových skupinách: spoločenské a občianske spôsobilosti, iniciatíva a podnikavosť, digitálne spôsobilosti. Cieľom projektu je skúmať vplyv elektronických médií na správanie generácie Z a na rozvoj jej prierezových spôsobilostí. Ambíciou vedeckého projektu je aplikovať výskumnú stratégiu založenú na interdisciplinárnom a holistickom prístupe kombináciou kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológie. Projekt zapĺňa tzv. "prázdne miesta" v skúmanej problematike a s realizovanými výstupmi vytvorí teoretickú platformu pre inovatívne prístupy vzdelávania.

Číslo projektu:VEGA 1/0396/20
Doba riešenia:1. jan. 2020 - 31. dec. 2022
Vedúci projektu:doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
Spoluriešitelia:Ing. Lenka Theodoulides, PhD. MBA – zástupca (EF UMB)
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.
PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
PaedDr. Simona Sámelová, PhD.
PaedDr. Patrik Voštinár, PhD. – FPV UMB
Mgr. Karina Zošáková - doktorandka
Zahraničný projekt:nie